1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5, Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.5, 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх заалт, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/458 тоот, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/1025 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 2020/03 дугаар дүгнэлтийг тус тус үндэслэн “Аурум металс” ХХК-ийн эзэмшлийн ашигт малтмалын ашиглалтын MV-012197 тоот тусгай зөвшөөрлийг Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 62 дугаар шийдвэрээр,

 

  1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5, Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.5, 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх заалт, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/458 тоот, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/1025 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 2020/05 дугаар дүгнэлтийг тус тус үндэслэн “Гацуурт” ХХК-ийн эзэмшлийн ашигт малтмалын ашиглалтын MV-011917 тоот тусгай зөвшөөрлийг Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 61 дүгээр шийдвэрээр,

 

  1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5, Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.5, 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх заалт, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/458 тоот, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/1025 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 2020/06 дугаар дүгнэлтийг тус тус үндэслэн “Жи энд юу голд” ХХК-ийн эзэмшлийн ашигт малтмалын ашиглалтын MV-005341, MV-012806 тоот тусгай зөвшөөрлүүдийг Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 60 дугаар шийдвэрээр,
  2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5, Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.5, 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх заалт, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/458 тоот, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/1025 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 2020/07 дугаар дүгнэлтийг тус тус үндэслэн МБГЦ” ХХК-ийн эзэмшлийн ашигт малтмалын ашиглалтын MV-012500 тоот тусгай зөвшөөрлийг зөвшөөрлүүдийг Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 59 дүгээр шийдвэрээр,

 

  1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5, Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.5, 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх заалт, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ны өдрийн 03/458 тоот, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/1025 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 2020/04 дугаар дүгнэлтийг тус тус үндэслэн “Сантавиач” ХХК-ийн эзэмшлийн ашигт малтмалын ашиглалтын MV-021136 тоот тусгай зөвшөөрлийг Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 58 дугаар шийдвэрээр тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.

 

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС