ААН-ын нэр

Ордын төрөл

Тусгай зөвшөөрөл

Татгалзсан шалтгаан

1

Монполимет

Алт (Шороон)

MV-000321

Техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй

2

Адуляргео

Алт (Үүсмэл)

MV-000167

Тусгай хамгаалалттай газар нутагтай бүхэлдээ давхцалтай. БОНХАЖЯ-ны 2016.01.19-ын 11/3234 тоот лавалгаа

3

Дун-Юань

Холимог металл

MV-009852

Техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй

4

Күнлүн

Бар/м (Шавар)

MV-009192

Техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй

5

Асгат-Эрдэнэ

Алт (Шороон)

MV-016921

Хуулиар хязгаарласан талбайтай давхцалтай. 2015.06.25-ын 09/3887 тоот лавалгаа