Төслийн нэр

Төслийн гүйцэтгэгч

Талбайн хэмжээ

Хэрэгжих хугацаа

ГХХ-т ирүүлэх хугацаа

1

Норовлин-50

"Их цог -Өндөр" ХХК

       3,420.8

2016-2020.10.31

2020.01.27

2

Тэрэм уул-50

"Терра сийд" ХХК

       2,819.5

2016-2019.12.31

2020.01.27

3

Сант-50

"Алтайн нэгдэл" ХХК

       2,867.7

2016-2019.12.31

2020.01.27

4

Худгийн нуруу -50

Алтайн нэгдэл" ХХК

       4,434.4

2016-2020.10.31

2020.01.27

5

Галбын говь-50

"Дархан Мянгадар уул" ХХК

       4,044.9

2016-2020.10.31

2020.01.27

6

Их Өлзий-50

ШУТИС

       4,179.2

2016-2020.10.31

2020.01.28

7

Цайлангийн нуруу

"Дипирамид" ХХХ

       3,483.0

2016-2020.12.31

2020.01.28

8

Сүүжийн говь-50

"Алтайн хар азарга групп" ХХК

4,411.0

2016-2020.10.31

2020.01.28

9

Олон гол-50

"Минторес" ХХК

       2,697.0

2017-2020.12.10

2020.01.28

10

Чулуун хороот-50

"Магма майнз" ХХК

       5,632.0

2017-2021.11.10

2021.01.29

11

Номгоны нуруу-50

"Литологи" ХХК

       3,028.9

2017-2020.12.10

2020.01.29

12

Шүтээн улаан уул-50

"Гео эрин" ХХК

       4,324.0

2017-2020.12.10

2020.01.29

13

Цахир мушгуй уул-50

"Хөвсгөл геологи"ХК

       4,118.0

2017-2020.11.25

2020.01.29

14

К-200-төсөл

Дархан мянгадар ХХК

2017-2019

 

2020.01.29

15

Асгат уул-50

"Гурван үндэс" ХХК

       3,929.9

2018-2021.12.31

2020.01.30

16

Дэвийн хонгор уул-50

"GCL" ХХК

       2,927.3

2018-2021

2020.01.30

17

Модот толгой -50

"Дипрамид" ХХК

       2,741.0

2018-2021

2020.01.30

18

Дөч гол -50

"Их цог Өндөр" ХХК

       5,752.9

2018-2022

2020.01.31

19

Бүрхтэй уул -50

"Дархан Мянгадар уул" ХХК

       4,065.8

2018-2020

2020.01.31

20

Түдэвтэй -50

"Алтайн нэгдэл" ХК

       3,382.9

2018-2021

2020.01.31

21

Хулд-50

"Дархан мянгадар" ХХК

       2,910.2

2019-2022.10.31

2020.02.03

22

Халзан Овоо-50

"Гео-Орон" ХХК

       3,364.2

2016-2022.12.31

2020.02.03

23

Алаг баян-50

"Мадерланд" ХХК

       3,012.1

2019-2022

2020.02.03

24

Өндөр ширээт -50

"Их цог Өндөр" ХХК

       4,185.4

2019-2022

2020.02.03

25

Оорцог уул-50

"Монголит" ХХК

       4,211.0

2019-2022

2020.02.04

26

Хайрхан Овоо -50

"Татах хүч" ХК

       3,381.3

2019-2022

2020.02.04

27

Ширээт уул-50

"Алтайн нэгдэл" ХК

       3,068.0

2019-2022

2020.02.04

28

Борзонгийн говь-50

"Дипирамид" ХХК

       7,227.7

2019-2023

2020.02.04

29

Гилбэнт уул-50

"Бялуха" ХХК

     10,423.0

2019-2023

2020.02.05

30

Зангат-50

"Гео-Эрэл" ХХК

10,513.0

2019-2023

2020.02.05

31

Геомэдээллийн сан

Геологийн судалгааны төв

 

2019-2020.10.31

2020.02.05

32

Геохими-2019

"Дипирамид" ХХК

 

2019-2022.12.31

2020.02.05

33

 Эрдэнэт хотын геоэкологийн судалгаа

"Эрдэнэс үндэсний хөгжлийн төв" ххк

 

2019-2021.11.30

2020.02.06

34

БӨМ -Алт-2019

"Монполимет" ХХК

 

2019-201.8.31

2020.02.06 Компаний байранд

35

ГАСАМ

"Мянганы хас" ХХК

 

2019-2021

2020.02.07 Компаний байранд

36

L-200-төсөл

"Гурван үндэс" ХХК

 

2019-2022

2020.02.07

37

Ашигт малтмалын судалгаа

Геологийн судалгааны төв

 

2017-202.11.30

2020.02.10 Компаний байранд