“Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.6 дугаар зүйлийн дагуу 2020 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2019 оны 11 сарын 1-ээс 2019 оны 12 сарын 01-иий хооронд цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

Жич: Дараа жил үйл ажиллагаа явуулахгүй болон тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй бол “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээг ирүүлэх, хүлээн авах” зааврын-ын 6.2, 6.3-т заасны дагуу ирүүлэх үүрэгтэйг үүгээр мэдэгдэж байна.

АМГТГ