ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх ашигт малтмалын нөөцийн тайлан, геологийн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлангийн нүүр хуудсыг дараах загварын дагуу бэлтгэнэ үү.

Загварыг PDF файлаар татаж авах 

Загварыг WORD файлаар татаж авах