Зорилго: Ашигт малтмалын ашиглах үйл ажиллагааны 2018 оны тайланг хянаж, зөвшөөрөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд ААН-үүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, ил тод байдлыг хангах

Байршил: Ашигт малтмал, газрын тосны газар Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэст

Хэзээ: 2019 оны 05 дугаар сарын 2-ны өдрүүдэд 09:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулна.

Аж ахуй нэгжүүд идэвхтэй оролцоно уу.

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС