АМГТГ-ын Геологийн мэдээллийн хайлтын МонГеоКат системийн үйл ажиллагааны талаар санал хүсэлт хүлээн авч, сайжруулах зорилгоор дараах линкээр орж судалгааг бөглөж өгөхийг хүсэж байна.

https://www.surveymonkey.com/r/MONGEOCAT2