2018 оны Геологи хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг

хянах төгрөгийн ам.доллартай харьцах дундаж ханш

Сарууд

Тухайн сарын дундаж ханш /төгрөгөөр/

1

2018.01 сар

2425.77

2

2018.02 сар

2402.9

3

2018.03 сар

2395.37

4

2018.04 сар

2394.65

5

2018.05 сар

2405.19

6

2018.06 сар

2432.3

7

2018.07 сар

2462.83

8

2018.08 сар

2464.12

9

2018.09 сар

2503.31

10

2018.10 сар

2564.14

11

2018.11 сар

2581.88

12

2018.12 сар

2637.35

Жилийн дундаж ханш

2472.48

Эх сурвалж:  http://mongolbank.mn/dblistofficialaveragemonthlydynamic.aspx