2017 онд хувийн хөрөнгөөр хайгуул хийж цахимаар тайлангаа ирүүлсэн доорхи нэр бүхий ААН-д засварт буцсан тайлангаа залруулан 2018 оны 6 сарын 20-ны дотор ирүүлэхийг  мэдэгдэж байна.

Байгууллагын нэр

Лицензийн дугаар

Байгууллагын нэр

Лицензийн дугаар

1

Эрдэнэс Монгол

XV-020003

233

Миддиан

XV-019164

2

Эм Си Ти Ти

MV-012605

234

Өсөх түмэн баясах

XV-019564

3

Батбадмаараг

XV-020181

235

Каймекс

XV-014332

4

Зая кристал

XV-019933

236

Каймекс

XV-014376

5

Зая кристал

XV-020267

237

Хангайнжинчлэл

XV-013026

6

Зая кристал

XV-019979

238

Мэжиклаборатори

XV-018608

7

Ти  Би энд Жи Би трейд

XV-019054

239

Эрдэсплазм

XV-020373

8

Ти  Би энд Жи Би трейд

XV-019926

240

Спек

MV-017010

9

Эхлэл-Ургац

XV-009177

241

Улз гол

MV-004411

10

Си Эй Эм

XV-011128

242

Гео мандал солюшн

XV-020247

11

Найзууд-Өргөө

XV-018172

243

Сауд гоби блейк гоулд

XV-014797

12

Найзууд-Өргөө

XV-017999

244

Сауд гоби блейк гоулд

XV-014105

13

Дарцагтын шил

XV-019490

245

Ди Эйч Пи

XV-016977

14

Тройгоби

XV-012707

246

Эрдэнэжас

XV-006668

15

Тройгоби

XV-012778

247

Мочистоун

XV-015114

16

Тройгоби

XV-013247

248

Аксиспрожект

XV-016656

17

Алтандорнод монгол

XV-017134

249

зөв зүг

MV-019336

18

Юнифайд солюшн

XV-019800

250

Ариг майнинг

XV-020080

19

Дадизи юиан

XV-014955

251

Ариг майнинг

XV-020044

20

Гео таван эрднэс  монголиа

XV-017767

252

Эй Би Пи Инвестмент

XV-018005

21

Майндкомпас

XV-020169

253

Ханхул ресурс

XV-019075

22

Дасмондрилл

XV-013934

254

Дун Уянга

MV-000286

23

Будресорс

XV-018697

255

Хүрээ дэл

XV-012586

24

Ар Эн Эм

XV-019955

256

Ээлтэй мод

XV-019618

25

Маунт  шаста

XV-018441

257

Нью оюут майнинг

XV-017759

26

Сайхан улаан оргил

XV-019365

258

Кенросс майнинг

XV-019623

27

Жавхлантболд майнинг

XV-019543

259

Кенросс майнинг

XV-018248

28

Сайхан улаан оргил

XV-019063

260

Кенросс майнинг

XV-019799

29

Хамтын эх булаг

XV-016892

261

Улз гол

XV-018215

30

Сайхан улаан оргил

XV-018025

262

Баянсүмбэр Богд

XV-020310

31

Ганхүлэг хурд

XV-018371

263

Баянсүмбэр Богд

XV-019604

32

Баялаг өлгий

XV-018405

264

Мөнгөнхас шонхор

XV-020467

33

Ганхүлэг хурд

XV-018311

265

Мөнгөнхас шонхор

XV-013472

34

АДАЭ

MV-020796

266

Жи Эм Кэй Эм

XV-018416

35

Грийтвишн

XV-017793

267

Өгөөмөрговийн нуур

XV-019067

36

Найртын дэнж

XV-019214

268

Универсалнобле эйм

XV-020153

37

Ү-Мён

XV-018655

269

Универсалнобле эйм

XV-020234

38

Маргац Интернэшнл голд

XV-019512

270

Мөнх ундрах тосон тур

XV-018059

39

Байгалийн үнэт чулуу

XV-013087

271

Эф Эм Ай

XV-012536

40

Хаян

XV-018079

272

Ньюмон ривер

XV-017981

41

Өгөөжбаян хангай

XV-019423

273

Наймган-Орд

MV-010927

42

Орчлон-Орд

XV-014569

274

Ар Эс И

XV-019846

43

Сайенс-Элементс

XV-015445

275

Бидний зорилго

XV-013147

44

Адексмайн

XV-019057

276

Ихтүмэн бээр

XV-014148

45

Их мандал хүрд ресурс проспектинг

XV-020515

277

Наймган-Орд

XV-020900

46

Боролзой

XV-018415

278

Голден санрайз энержи

XV-019644

47

Боролзой

XV-020370

279

ЦВД

XV-020820

48

Боролзой

XV-020376

280

Монгол манганейз натурал ресурс

XV-013693

49

Боролзой

XV-018305

281

Эс Кью Эс

XV-017357

50

Боролзой

XV-018181

282

Голденкастл

XV-012842

51

Сумэру

XV-014660

283

ЦЕТ

XV-014139

52

Ньюголден кроун

XV-016983

284

Эй Би Пи Девелопмент

XV-018799

53

ХОТУ

MV-003108

285

Дэвжих интернешнл

XV-019686

54

НОЗА

XV-018641

286

Ар Эс И

MV-016653

55

Авад ресурс

XV-019158

287

Иххүрмэн

XV-018446

56

Авад ресурс

XV-020127

288

Юнионголд

XV-017614

57

Шижирхайрга

XV-016993

289

Эй Би Пи Девелопмент

XV-018330

58

Ди Эм майнинг

XV-018521

290

ЧДМ

XV-019414

59

Хаадын эрдэнэс

XV-017648

291

Очир-Ундраа

XV-019898

60

Фэско

XV-013930

292

Милленумсинержи ресурс

XV-018147

61

Чингисийн алтан зоос

XV-019117

293

Талын Монгол Групп

XV-018924

62

Маунт  шаста

XV-018533

294

Апекс майнинг консалтинг сервисэс

XV-018778

63

Арвижих орд

XV-019228

295

Дөрвөнхүмүүн

XV-017016

64

Гүүдкэстл

XV-019600

296

Говь-Эрээн

XV-013259

65

Мегатонминералс

XV-017827

297

Куадрикс-Интернэшнл

XV-020007

66

Ти Эм Жи групп

XV-020314

298

Алтайхянган

XV-018094

67

Эм Энд Эм

XV-013198

299

Алтайхянган

XV-018037

68

Эм Эм Ар энд Эм

XV-014400

300

Оргилттэмүүлэл

XV-018666

69

Бигэрхайрхан

XV-018957

301

Вест монголиан металс энд минералс

XV-020956

70

Би Жи Эм Би

MV-015620

302

Есөн эрдэнэ ундарга

XV-018632

71

Эрдэнэгипс

XV-013386

303

Есөн эрдэнэ ундарга

XV-017897

72

Гайхамшигт Ундраа

XV-016010

304

Баян өлзийт болд

XV-014231

73

Тэнгисконстракшн

XV-020599

305

Универсалнобле статес

XV-020202

74

Ти Эм Жи групп

XV-019972

306

Сайнзалуус

XV-012621

75

Тодцахир

XV-020374

307

Легал медиа

XV-019262

76

Арвингазар

XV-020200

308

Баяжтату

XV-014307

77

Арвижих энерги

XV-020830

309

Бест коппер гоулд корпорейшн

XV-017181

78

Цахирт өндөр майнинг

XV-018749

310

Баяжтату

XV-014308

79

Ти Эм Жи групп

XV-020064

311

Бест коппер гоулд корпорейшн

XV-017183

80

Саруул-Эрин

XV-018273

312

Эс Кью Эс

XV-015346

81

Мөнхийн хэлхээ

XV-018045

313

Скэйнтгоулд

XV-015502

82

Мөнхийн хэлхээ

XV-020103

314

Монголиандаймонд майнинг

XV-017012

83

Ийстгоби ресурс

XV-019248

315

Файв Хиллс Ресурс ХХК

XV-018975

84

Илчлэгхайлан

XV-014211

316

Сэнтрал азиан майнор металс

MV-011124

85

Кайнарвольфрам

MV-011027

317

Цогтсүндэр

XV-014742

86

Кайнарвольфрам

MV-005518

318

Американстандарт ресурс

XV-014809

87

Демситрейд

XV-019282

319

Глобалвалю майнинг

XV-018540

88

Даблью Ти Эл Ди

XV-019969

320

Реалкокореа

XV-014430

89

Эй Би Пи Капитал

XV-018012

321

Файв Хиллс Ресурс ХХК

XV-018974

90

Эм Си Жи майнинг

XV-019976

322

Энержимандал

XV-019258

91

Холбообаян нуур

XV-019548

323

Отгонбогд

XV-018691

92

Адилцаг

XV-012136

324

Фэйстмедиа групп

XV-019115

93

Гүрвэлжингоо

XV-018575

325

ХӨД

XV-020934

94

Тавантолгой транс

XV-013281

326

Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр

MV-013319

95

Эс И И Ди

XV-018144

327

Монгол баянбат чэнгрүй инвестмэнт

XV-019059

96

Эс И И Ди

XV-018270

328

Тэргүүн майнинг

XV-020470

97

Бэллаум

XV-018437

329

Өгөөжбаян хангай

XV-019632

98

Гурвантамга

MV-000296

330

Кизүна

XV-020645

99

Фокстрат интернэшнл

XV-017949

331

Баянжонш

XV-014412

100

Шилмэл хаус

XV-019550

332

Үндэсний эко олборлогч

XV-019574

101

Лүтайрөүд констракшн

XV-019661

333

Говьхурах

XV-012692

102

Хэмжээлшгүй-Од

XV-017855

334

Мөнх сэргэлэн майнинг

XV-019615

103

Эй Би Пи Девелопмент

XV-018795

335

Гранд терра

XV-019132

104

Алт мөнгө зэс

XV-020322

336

Монголзүрх сэтгэл

XV-020517

105

Марданресурс

XV-019698

337

Их ундрах талст

XV-020835

106

Хүдрэнт

MV-017256

338

Улаанбухнууд

XV-015208

107

Хэрлэнголын үйлс

XV-013406

339

Дриллпартс

XV-019989

108

Хэрлэнголын үйлс

XV-013405

340

Дриллпартс

XV-017811

109

Юү И Ар Ти Си Эф Жи

XV-018474

341

Голден хаммер

XV-019174

110

Инэл Гео

XV-020020

342

Голден хаммер

XV-019415

111

Афро азия минералз

XV-012702

343

Болдгянтболд

XV-017775

112

Афро азия минералз

XV-013844

344

Оюу ресурс

XV-020162

113

Ди Эйч Зэт

XV-018539

345

Кизүна

XV-020644

114

Окслейгоулд

XV-014154

346

Тэнгэртүшиг

XV-020351

115

Жинхуа групп

XV-012955

347

Вай Ти Эм Эн

XV-019445

116

Можа байк

XV-020174

348

Хан рояал

XV-019515

117

Хан-Асур

XV-014399

349

Хан рояал

XV-019546

118

Хан-Асур

XV-017888

350

Би Эс Би Эм

XV-019566

119

Хосуул

XV-019722

351

ЧБНБ

XV-018007

120

Өмний их тал

XV-013735

352

Чанд-Үйлс

XV-018103

121

Түшигт-Ээл

XV-019572

353

Юниверсалресорсиз

XV-012253

122

Тэнгритерра ресурс

XV-014545

354

Шижир дөл

XV-019737

123

Тэнгритерра ресурс

XV-014546

355

Шижирзул

XV-019942

124

Тэнгритерра ресурс

XV-014547

356

Шижирзул

XV-019837

125

Хар-Алмандин

XV-017921

357

Юниверсалминерал эксплорейшн

XV-015559

126

Хар-Алмандин

XV-018051

358

Юниверсалминерал эксплорейшн

XV-012966

127

Шинэмонгол эрдэс

XV-012111

359

Юниверсалминерал эксплорейшн

MV-017580

128

Си Жи Си Эм

XV-017024

360

Тавтаанай майнинг

XV-017735

129

Бест майнинг

XV-019360

361

Орогоулд

XV-019284

130

Би Жи Эм Би

XV-015064

362

Тэмүүлэн-Орших

XV-020536

131

Би Жи Эм Би

XV-015621

363

Үлэмж-Алт

XV-019786

132

Адекс-Эксплорейшн

XV-019104

364

Үлэмж-Алт

XV-020799

133

Фалкон-Эксплорейшн

XV-019198

365

Эс Пи Эй Ар

XV-017934

134

Марвел Эксплорейшн

XV-019469

366

Геобүрд

XV-018483

135

БУМБ

XV-014802

367

Универсал нобле саксес

XV-019575

136

Ар Ай Жи Эс

XV-019998

368

Универсалнобле саплайс

XV-019599

137

Эм Си Жи майнинг

XV-020149

369

Домогт хээр

XV-018741

138

Би Эм Ди Эм

XV-019279

370

Цантын жим

XV-008501

139

Алтай мандал майнинг

XV-019537

371

Цэвдэг

XV-010856

140

Жи Би Эм Ди

XV-015063

372

Менгтиан

XV-019570

141

Си Өү Эй Эл

XV-016866

373

Универсалнобле эйм

XV-019762

142

Зэд алт

XV-018938

374

Вестернхолд

XV-020704

143

Хан дээж

XV-019881

375

Эрдэнийн хайрга хайрхан

XV-019745

144

Очгүн

XV-005036

376

Аксикос

XV-018105

145

Их хүрэн толгой

XV-017022

377

Универсалнобле машинери

XV-020070

146

ВҮС

XV-016853

378

Болдгянтболд

XV-017862

147

Нэгүн гэрэгэ

XV-020152

379

Трежур-Эксплорэйшн

XV-012704

148

Нэгүн гэрэгэ

XV-020301

380

Апполо капитал

XV-018374

149

Нэгүн гэрэгэ

XV-019962

381

Апполо капитал

XV-019108

150

Коттеджбарилга

XV-013439

382

Кожеговь

XV-020847

151

Монголстандарт

XV-015029

383

Универсалнобле электроникс

XV-020286

152

Монголстандарт

XV-015051

384

Лукрий

XV-013387

153

Голденроуф

XV-018468

385

Ханбогд эксплорэйшн

XV-018447

154

Бээжин жинхуа инвестмент монголиа

XV-012900

386

Эрчим инженеринг групп

XV-017762

155

Их уулын эрдэнэс

MV-003506

387

Цэцэг нуур суварга майнинг

XV-017758

156

Демситрейд

XV-019133

388

Цэцэг нуур суварга майнинг

XV-018268

157

Улаанхэцийн шанд

XV-014055

389

И Эс энд Си Эс

XV-019100

158

Өрмөн уул групп

XV-020008

390

Уникон

XV-019376

159

Цахирт өндөр майнинг

XV-018980

391

Агммайнинг

MV-017452

160

Монгол ураниум ресурс

XV-018247

392

Редгранат

XV-012663

161

Тайширын хүдэр

MV-017077

393

Талын Монгол Групп

XV-019004

162

Эс Би Эйч

XV-018063

394

Редгранат

XV-019927

163

Наран гоулд

MV-015424

395

Саудгоби фортуна

XV-012990

164

Мэжикмэнс

XV-019170

396

Монгол майнинг энд эксплорэйшн

XV-014806

165

Нутгийн хаш

XV-013138

397

Цагаан-Уулын магнит

XV-018113

166

Нутгийн гантиг

XV-014201

398

Цагаан-Уулын магнит

XV-018381

167

Шаргал маргад

XV-019078

399

Цагаан-Уулын магнит

XV-018292

168

Кенросс майнинг

XV-020741

400

Өгөөмөрговийн нуур

XV-019887

169

Лайли

XV-019045

401

Вайлинк

XV-015117

170

Аурум-Ауруг

MV-014840

402

Ти Жи Вай

XV-016788

171

Ар Ви Жи Эйч

XV-019430

403

Баян хишиг хараа

XV-020965

172

Ай ти икс

XV-020600

404

Баян талст эрдэнэ тур

XV-017820

173

Цэрэнбадам

XV-013964

405

Жи Пи Эф

XV-012772

174

Мончин

XV-017988

406

Жи Пи Эф

XV-012773

175

Уянган

XV-016224

407

Стоун майнинг

XV-019145

176

Ийст эжиа майнинг

XV-020590

408

Урагшлахговь

XV-012712

177

Интраговь гоулд

XV-013905

409

Пакимор

XV-015132

178

Их наран уул

XV-016992

410

Ханхэнтийн хүдэр

XV-017951

179

Иххаан чулуу

XV-015162

411

Ханхэнтийн хүдэр

XV-015339

180

Хан майнинг сервис

XV-019845

412

Цагаагчуудконстракшн

XV-018420

181

Хан майнинг сервис

XV-019948

413

Цагаагчуудконстракшн

XV-018680

182

Их улс

XV-020001

414

Цагаагчуудконстракшн

XV-018647

183

Овоот коал майнинг

XV-017003

415

Стархолдинг

XV-018418

184

Өүк три партнер

XV-019129

416

Бумбат

XV-017150

185

Трожан холдинг

XV-019253

417

Би Ти Ти Ай

XV-017940

186

Ди Пи Холдинг

XV-019324

418

Трой-Унц

XV-017979

187

Говьгео

XV-020740

419

Монгол чадал интернэшнл энержи

MV-019137

188

Нийслэл-Өргөө

XV-012139

420

Цогш

XV-018391

189

Нийслэл-Өргөө

XV-013042

421

Эм энд Би майнинг

XV-015186

190

И Эс Эм Пи

XV-018767

422

Гоби минералс групп

XV-019899

191

Солар кредит

XV-019380

423

Мега Энержи

XV-019924

192

Алтайтур

XV-014063

424

Мега Энержи

XV-020102

193

Болор оргил майнинг

XV-019425

425

Централ эйшиан цемент

XV-017714

194

Баян-Алт

XV-018369

426

Топазстоне майнинг

XV-012720

195

Хайрхан толгой коал

XV-005261

427

Цэнгэг-Орог

XV-019126

196

Эко энвайронментал консалтинг

XV-019559

428

Шинэ жес гранд уул уурхай

XV-019646

197

Мөнхжаран

XV-020688

429

Жи Эс Би майнинг

XV-012479

198

Мөнхжаран

XV-020687

430

Арголд

XV-017910

199

Мөнхжаран

XV-020686

431

Кеестонресурс моторс

XV-019804

200

Мөнхжаран

XV-020685

432

Виваксконстракшн

XV-019203

201

Мөнхжаран

XV-020684

433

Трансвайд металс

XV-019858

202

Мөнхжаран

XV-020683

434

Трансвайд металс

XV-020096

203

Баян майнинг

XV-019557

435

Жөн юан орд

XV-017909

204

Говьшоо

XV-016677

436

Хас-Агро

XV-018456

205

Гэрэлт олз

XV-019080

437

Хас-Агро

XV-018488

206

Цагдуулт ресурс

XV-018237

438

Соларнано энержи

XV-018788

207

Эм Эн ЭМ

XV-020586

439

Кланүэстайн майнинг

XV-019222

208

МН ба ахас

XV-012731

440

ЖАСКО

XV-019798

209

Бинани минерал ресурсез

XV-018193

441

Эс И Эм Си

XV-014863

210

Их мандал хүрд ресурс проспектинг

XV-020537

442

Голден хаммер

XV-019857

211

Жинчао

XV-016716

443

Пибоди

XV-019484

212

Их талын бэлчир

XV-019542

444

Креско майнинг

XV-020077

213

Сайхан талын хишиг

XV-019851

445

Талкум ресурс

XV-020076

214

Өү Ти Эс Ди

XV-019705

446

Синхизит ресурс

XV-019891

215

Ариг майнинг

XV-020145

447

Хэвийн эхэн

XV-019871

216

Ариг майнинг

XV-019920

448

Чалко минералз

XV-019172

217

Буянцэцэн

XV-020087

449

Голден гоби резервс

XV-019402

218

Хантэнгэрийн дуудлага

XV-018149

450

Майнинг депозит

XV-019303

219

ТИММОТ

XV-019558

451

Элемент сток

XV-019121

220

Их мандал хүрд ресурс проспектинг

XV-017943

452

Нобель трейд

XV-019093

221

Эс Жи Эйч

XV-017907

453

Майнперфект сольюшн

XV-018223

222

Шинэ баялаг майнинг

XV-020617

454

Аюут толгой

XV-017945

223

ОДНЭ

XV-018983

455

Эй Би Пи Менежмент

XV-018408

224

Монголиа графит майнинг

XV-019306

456

Нүүрстэйн хөтөл

XV-019500

225

Эйч энд Эйч майнинг

XV-015059

457

Кожеговь

XV-014017

226

Баяасоурс

XV-013623

458

Глобалсайкл

XV-018075

227

Лугийн гол

XV-020092

459

УБ ресурс

XV-019523

228

Ситик интернэшнл майнинг инвестмент

XV-014616

460

УБ ресурс

XV-020022

229

Ситик интернэшнл майнинг инвестмент

XV-014617

461

Таурус кредит

XV-019245

230

Амазон ресурс

XV-020361

462

Таурус кредит

XV-019395

231

Дэ-Юан

XV-019147

463

Жй Эй Кэй

XV-018658

232

Метал саплай

XV-019815

 

 

 

АМГТГ, Геологи хайгуулын хэлтэс