Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 11- сарын 17-ны өдрийн 299 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нөхөх олговор олгох” журмын хүрээнд доорхи загварын дагуу нөхөх олговор авах хүсэлтийг ирүүлнэ үү.

  • Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн олгох нөхөх олговорын тооцонд хамаарах зардал, цэвэр ашгийн хэмжээг тусгах маягтыг энд дарж татаж авна уу.
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нөхөн олговор авах хүсэлтэд шаардагдах баримт материалын жагсаалт энд дарж татаж авна уу
  • Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс,ойн сан бүхий газартай хэсэгчлэн давхацсан тусгай зөвшөөрлийн талбайндавхцаагүй хэсэгт үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулах хүсэлт энд дарж татаж авна уу