2012 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй аж ахуйн нэгжүүд дараахи бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ үү.

Үүнд :

  • Үйл ажиллагааны явуулаагүй талаарх мэдээлэл /шалтгаан
  • Олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүйг нотолсон орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын албаны дүгнэлт.
  • Монгол улсын ашигт малтмалын бүртгэлд бүртгүүлсэн ашигт малтмалын нөөцийн протокол,
  • Техник эдийн засгийн үндэслэл батлуулсан  протокол
  • Улс, орон нутгийн төсөвт оруулсан орлого
  • Компанийн хөрөнгө оруулалт
  • Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын маягт-1

Үйл ажиллагаа явуулаагүйг нотолсон мэдээллүүдээ нэгтгэж Ашигт малтмалын газрын уул уурхайн хэлтэст ирүүлнэ үү.