1.Дараахи аж ахуйн нэгжүүдийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах тухай Мэргэжлийн хяналтын Улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн Сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 1/119 албан тоот ирсэн тул АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5-д зааснаар цуцлагдах нөхцөл бүрдэж байгааг мэдэгдэе.

д/д

Тусгай  зөв шөөрлийн дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг/хот/

Сум/дүүрэг/

Газрын нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Улсын байцаагчийн дүгнэлт огноо, дугаар

1

1251А

1998.06.05

Улаанбаатар

СБД

Бэлх

Ач мандал ХХК

2012.10.22 №02-05-133/1640

2

811А

1997.12.03

Улаанбаатар

ХУД

Салхит

Алтан элс ХХК

2012.09.26 №02-05-133/1527

3

14382А

2008.11.05

Улаанбаатар

ХУД

Элст хайрхан

Богда холдинг ХХК

2012.09.26 №02-05-133/1528

4

12852А

2007.07.26

Улаанбаатар

СБД

Цагаан даваа-1

Төгс зам ХХК

2012.10.22 №02-05-133/1639

2.МХЕГ-аас 2010 онд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн улмаас улсын байцаагчийн 2010 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 08/01/1454 тоот дүгнэлтийг үндэслэн АМГ-ын ГУУКХ хуучнаар/ -ийн даргын 2011 оны 424, 480 дугаар шийдвэрээр дараахи ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн эрхийг түтгэлзүүлж шийдвэрлэсэн. Түтгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар арга хэмжээ авч ажиллаагүй талаар МХЕГ-ын БОАЖГУУХГ-ын 2012 оны 12 дугаар сарын 05-ны 8/006/2167 дүгнэлт ирсэн тул Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.5-дахь заалтыг үндэслэн  ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох талаар мэдэгдсэн мэдэгдлийг шуудангаар илгээсэн боловч мэдэгдэл буцаж ирсэн дараахи аж ахуйн нэгжүүд Кадастрын хэлтэст ирж хаягийн өөрчлөлтөө бүртгүүлэн мэдэгдлээ хүлээн авна уу .

д/д

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Шуудангаар илгээсэн мэдэгдлийн дугаар

Шуудангаар илгээсэн мэдэгдлийн огноо

1

Лучеро ХХК

8523А

6-7826

2012.12.20

2

Өндөр баянцогт ХХК

11055А

6-7828

2012.12.20

3

Эрхэс майнинг ХХК

12294А

6-7837

2012.12.20

4

Морин луу ХХК

12631А

6-7832

2012.12.20

АМГ-ын кадастрын хэлтэс