Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56,1.2-д заасан цуцлах үндэслэл бүрдсэн тухай мэдэгдлийг шуудангаар илгээсэн боловч буцаж ирсэн тул Кадастрын хэлтэст ирж хаягийн өөрчлөлтөө бүртгүүлэн мэдэгдлээ хүлээн авна уу.

ТЗ-ийн дугаар

Эзэмшигч

Мэдэгдэл илгээсэн огноо

Мэдэгдлийн дугаар

1

14652Х

Шарга инержи  ХХК

2013.01.24

6-384

2

16748Х

Гобиконсолидетед ХХК

2013.01.24

6-387

3

9091Х

Батумайнинг Монгол ХХК

2013.01.24

6-394

4

16978Х

Эм Жи Эл ресурс ХХК

2013.01.24

6-395

5

16788Х

Ти Жи Вай ХХК

2013.01.24

6-398

6

15564Х

Эн Би Эм Юу ХХК

2013.01.24

6-400

Дараахи компани доорхи тусгай зөвшөөрлийн талбайдаа 2011 онд хайгуулын ажил гүйцэтгэж, зарцуулсан зардлын хэмжээгээ Ашигт малтмалын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2-д зааснаар санхүүгийн тайлан тэнцэлдээ тусгаж төрийн захиргааны байгууллагаар баталгаажуулаагүй нь мөн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасан хэмжээг тодорхойлох боломжгүй болгож байна. Энэ нь  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4–д зааснаар тусгай зөвшөөрлийг цуцлах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа талаар мэдэгдэл шуудангаар илгээсэн боловч мэдэгдэл буцаж ирсэн тул Кадастрын хэлтэст ирж хаягийн өөрчлөлтөө бүртгүүлэн мэдэгдлээ хүлээн авна уу .

д/д

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Шуудангаар илгээсэн мэдэгдлийн дугаар

Шуудангаар илгээсэн мэдэгдлийн огноо

1

Монменежмент ХХК

12511Х

6-7694

2012.12.14

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭСТ