Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 439 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-010561

2005.10.03

Өмнөговь

Гурвантэс

Банзат хайрхан

Эй Ай Эм  ХХК

2

ХҮ-010566

2005.10.03

Өмнөговь

Гурвантэс

Гурвантэс

Би Ди Би Эл ХХК

3

ХҮ-012005

2006.09.14

Өмнөговь

Манлай

Хурын цав

Анканг шиншин ХХК

4

ХҮ-012701

2007.09.11

Дундговь

Өндөршил

Өндөршил-9

Глобал истерн минералз рисеч ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС