1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2013 оны 11 дугаар сарын 22-ны өдрийн 489 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МҮ-000220

1995.09.13

Улаан баатар

Налайх

Налайх

Нарт хайрхан ХХК

2

МҮ-008601

2004.10.19

Өмнөговь

Цогт-Овоо

Хар овоот толгой

Хэнсулконстракшн ХХК

3

ХҮ-012867

2007.10.23

Өвөрхангай, Өмнөговь

Богд, Сэврэй

Уул гашуун

Сод газар ХХК

4

ХҮ-015230

2009.10.28

Сэлэнгэ

Ерөө

Нийлэх

Сэлэнгэтаванхан ХХК

2. Хайгуулын ажлын зардал нь АМТ хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасан хэмжээнээс бага байгаа тул  мөн хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4-д зааснаар цуцлах нөхцөл бүрдэж байгааг дараахи компанид мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХҮ-14878

2007.12.19

Хөвсгөл

Цэцэрлэг

Баянзүрх

Блю скай майнинг ХХК

 АМГ-ын кадастрын хэлтэс