2015.03.10 - 2015.03.13 -ний хооронд хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025318Бортолгой95° 2' 26.00" E47° 41' 0.00" N
NE-025318Бортолгой94° 53' 0.00" E47° 41' 0.00" N
NE-025318Бортолгой94° 53' 0.00" E47° 47' 9.50" N
NE-025318Бортолгой95° 2' 26.00" E47° 47' 9.50" N
NE-025318Бортолгой95° 2' 26.00" E47° 41' 0.00" N
NE-025324Зост96° 13' 0.00" E46° 50' 5.00" N
NE-025324Зост96° 9' 22.57" E46° 50' 5.00" N
NE-025324Зост96° 9' 22.57" E46° 51' 8.00" N
NE-025324Зост96° 13' 0.00" E46° 51' 8.00" N
NE-025324Зост96° 13' 0.00" E46° 50' 5.00" N
NE-025328Баян-Улаан95° 2' 50.00" E48° 58' 43.00" N
NE-025328Баян-Улаан95° 12' 30.00" E48° 58' 43.00" N
NE-025328Баян-Улаан95° 12' 30.00" E48° 46' 35.00" N
NE-025328Баян-Улаан95° 2' 50.00" E48° 46' 35.00" N
NE-025328Баян-Улаан95° 2' 50.00" E48° 58' 43.00" N
NE-025330Бодонч92° 45' 15.00" E45° 52' 55.00" N
NE-025330Бодонч92° 53' 1.00" E45° 52' 55.00" N
NE-025330Бодонч92° 53' 1.00" E45° 47' 10.00" N
NE-025330Бодонч92° 45' 15.00" E45° 47' 10.00" N
NE-025330Бодонч92° 45' 15.00" E45° 52' 55.00" N
NE-025331Дуулга94° 25' 37.73" E49° 4' 44.82" N
NE-025331Дуулга94° 29' 11.18" E49° 4' 44.82" N
NE-025331Дуулга94° 30' 49.97" E49° 3' 2.04" N
NE-025331Дуулга94° 32' 10.25" E49° 1' 28.36" N
NE-025331Дуулга94° 32' 10.25" E49° 0' 0.00" N
NE-025331Дуулга94° 25' 37.73" E49° 0' 0.00" N
NE-025331Дуулга94° 25' 37.73" E49° 4' 44.82" N
NE-025333Тост94° 29' 0.00" E49° 1' 30.00" N
NE-025333Тост94° 25' 37.80" E49° 1' 30.00" N
NE-025333Тост94° 25' 37.80" E49° 5' 21.00" N
NE-025333Тост94° 29' 0.00" E49° 5' 21.00" N
NE-025333Тост94° 29' 0.00" E49° 1' 30.00" N
NE-025335Сагсай-189° 1' 34.60" E48° 45' 14.64" N
NE-025335Сагсай-189° 4' 54.16" E48° 45' 14.64" N
NE-025335Сагсай-189° 4' 54.16" E48° 43' 7.91" N
NE-025335Сагсай-189° 1' 34.60" E48° 43' 7.91" N
NE-025335Сагсай-189° 1' 34.60" E48° 45' 14.64" N
NE-025349Шахлаган101° 21' 40.55" E45° 33' 31.53" N
NE-025349Шахлаган101° 19' 29.89" E45° 33' 31.53" N
NE-025349Шахлаган101° 21' 40.56" E45° 36' 40.20" N
NE-025349Шахлаган101° 21' 40.55" E45° 33' 31.53" N
NE-025351Хужирт90° 9' 4.73" E48° 48' 19.58" N
NE-025351Хужирт90° 8' 38.33" E48° 46' 57.90" N
NE-025351Хужирт90° 8' 39.15" E48° 46' 53.48" N
NE-025351Хужирт90° 6' 21.46" E48° 48' 19.58" N
NE-025351Хужирт90° 9' 4.73" E48° 48' 19.58" N
NE-025355Баян-Өндөр94° 7' 48.17" E47° 42' 28.15" N
NE-025355Баян-Өндөр94° 16' 56.20" E47° 42' 28.15" N
NE-025355Баян-Өндөр94° 16' 56.20" E47° 35' 19.67" N
NE-025355Баян-Өндөр94° 7' 48.17" E47° 35' 19.67" N
NE-025355Баян-Өндөр94° 7' 48.17" E47° 42' 28.15" N
NE-025362Хашаат97° 21' 24.00" E44° 35' 28.00" N
NE-025362Хашаат97° 28' 47.00" E44° 35' 28.00" N
NE-025362Хашаат97° 28' 47.00" E44° 33' 43.00" N
NE-025362Хашаат97° 25' 50.00" E44° 33' 43.00" N
NE-025362Хашаат97° 21' 24.00" E44° 35' 28.00" N
NE-025367Хар толгой89° 59' 59.02" E48° 40' 1.66" N
NE-025367Хар толгой90° 0' 57.12" E48° 40' 1.66" N
NE-025367Хар толгой90° 1' 28.34" E48° 39' 33.77" N
NE-025367Хар толгой90° 2' 43.36" E48° 39' 13.97" N
NE-025367Хар толгой90° 4' 1.90" E48° 38' 27.73" N
NE-025367Хар толгой90° 4' 1.90" E48° 36' 55.69" N
NE-025367Хар толгой90° 2' 28.91" E48° 36' 55.69" N
NE-025367Хар толгой90° 2' 28.91" E48° 36' 11.92" N
NE-025367Хар толгой89° 59' 59.82" E48° 36' 11.92" N
NE-025367Хар толгой89° 59' 59.02" E48° 36' 12.10" N
NE-025367Хар толгой89° 59' 59.02" E48° 40' 1.66" N
NE-025375Бигэр-397° 9' 5.00" E46° 1' 52.00" N
NE-025375Бигэр-397° 10' 5.33" E46° 1' 19.90" N
NE-025375Бигэр-397° 12' 23.80" E46° 0' 40.70" N
NE-025375Бигэр-397° 15' 56.45" E46° 0' 19.15" N
NE-025375Бигэр-397° 18' 28.81" E45° 59' 53.61" N
NE-025375Бигэр-397° 18' 21.41" E45° 59' 43.94" N
NE-025375Бигэр-397° 19' 31.00" E45° 59' 15.75" N
NE-025375Бигэр-397° 19' 31.00" E45° 58' 56.00" N
NE-025375Бигэр-397° 9' 5.00" E45° 58' 56.00" N
NE-025375Бигэр-397° 9' 5.00" E46° 1' 52.00" N
NE-025304Баянцагаан94° 18' 40.00" E48° 0' 0.00" N
NE-025304Баянцагаан94° 23' 9.00" E48° 0' 0.00" N
NE-025304Баянцагаан94° 23' 9.00" E47° 55' 0.00" N
NE-025304Баянцагаан94° 18' 40.00" E47° 55' 0.00" N
NE-025304Баянцагаан94° 18' 40.00" E48° 0' 0.00" N
NE-025326Урд цээл97° 49' 48.16" E45° 6' 1.50" N
NE-025326Урд цээл97° 53' 30.29" E45° 6' 1.50" N
NE-025326Урд цээл97° 53' 30.29" E45° 2' 38.96" N
NE-025326Урд цээл97° 52' 7.46" E45° 4' 4.49" N
NE-025326Урд цээл97° 48' 46.11" E45° 3' 54.32" N
NE-025326Урд цээл97° 48' 32.59" E45° 4' 8.25" N
NE-025326Урд цээл97° 48' 40.89" E45° 4' 10.19" N
NE-025326Урд цээл97° 49' 52.81" E45° 4' 58.01" N
NE-025326Урд цээл97° 49' 48.16" E45° 6' 1.50" N
NE-025334Толь булаг91° 32' 0.00" E49° 20' 0.00" N
NE-025334Толь булаг91° 37' 0.00" E49° 20' 0.00" N
NE-025334Толь булаг91° 37' 0.00" E49° 18' 13.00" N
NE-025334Толь булаг91° 32' 0.00" E49° 18' 13.00" N
NE-025334Толь булаг91° 32' 0.00" E49° 20' 0.00" N
NE-025338Эрдэнэ98° 9' 57.97" E44° 54' 5.04" N
NE-025338Эрдэнэ98° 12' 37.33" E44° 54' 4.44" N
NE-025338Эрдэнэ98° 14' 24.85" E44° 54' 0.68" N
NE-025338Эрдэнэ98° 14' 15.78" E44° 53' 5.94" N
NE-025338Эрдэнэ98° 14' 33.87" E44° 51' 13.07" N
NE-025338Эрдэнэ98° 12' 48.24" E44° 50' 13.73" N
NE-025338Эрдэнэ98° 15' 49.21" E44° 43' 16.22" N
NE-025338Эрдэнэ98° 14' 49.79" E44° 43' 2.64" N
NE-025338Эрдэнэ98° 11' 50.98" E44° 50' 0.70" N
NE-025338Эрдэнэ98° 10' 40.33" E44° 50' 0.70" N
NE-025338Эрдэнэ98° 10' 40.32" E44° 48' 1.19" N
NE-025338Эрдэнэ98° 9' 59.10" E44° 48' 1.19" N
NE-025338Эрдэнэ98° 9' 57.97" E44° 54' 5.04" N
NE-025344Баян улаан97° 14' 47.00" E46° 49' 21.80" N
NE-025344Баян улаан97° 3' 0.50" E46° 49' 21.80" N
NE-025344Баян улаан97° 3' 0.50" E46° 58' 59.00" N
NE-025344Баян улаан97° 14' 47.00" E46° 58' 59.00" N
NE-025344Баян улаан97° 14' 47.00" E46° 49' 21.80" N
NE-025346Харанхуй94° 18' 36.00" E48° 2' 49.00" N
NE-025346Харанхуй94° 22' 53.00" E48° 2' 49.00" N
NE-025346Харанхуй94° 22' 53.00" E48° 1' 9.00" N
NE-025346Харанхуй94° 18' 36.00" E48° 1' 9.00" N
NE-025346Харанхуй94° 18' 36.00" E48° 2' 49.00" N
NE-025354Нар92° 3' 22.00" E49° 28' 55.00" N
NE-025354Нар92° 6' 26.50" E49° 27' 49.50" N
NE-025354Нар92° 6' 57.60" E49° 27' 46.80" N
NE-025354Нар92° 6' 57.60" E49° 25' 30.00" N
NE-025354Нар92° 5' 38.40" E49° 25' 43.00" N
NE-025354Нар92° 5' 38.40" E49° 24' 2.00" N
NE-025354Нар92° 3' 22.00" E49° 24' 2.00" N
NE-025354Нар92° 3' 22.00" E49° 28' 55.00" N
NE-025356Харуулын даваа91° 47' 1.24" E46° 6' 41.90" N
NE-025356Харуулын даваа91° 47' 1.24" E46° 8' 43.80" N
NE-025356Харуулын даваа91° 54' 27.00" E46° 8' 43.80" N
NE-025356Харуулын даваа91° 54' 27.00" E46° 6' 41.90" N
NE-025356Харуулын даваа91° 47' 1.24" E46° 6' 41.90" N
NE-025358Бураат92° 20' 8.61" E46° 30' 36.33" N
NE-025358Бураат92° 20' 56.83" E46° 30' 29.82" N
NE-025358Бураат92° 22' 30.18" E46° 31' 17.66" N
NE-025358Бураат92° 24' 8.42" E46° 29' 26.63" N
NE-025358Бураат92° 22' 29.84" E46° 28' 35.48" N
NE-025358Бураат92° 22' 22.38" E46° 28' 40.24" N
NE-025358Бураат92° 21' 8.73" E46° 29' 18.87" N
NE-025358Бураат92° 20' 29.01" E46° 29' 51.72" N
NE-025358Бураат92° 20' 8.61" E46° 30' 36.33" N
NE-025361Зөөлөн89° 51' 24.38" E48° 35' 21.60" N
NE-025361Зөөлөн89° 51' 25.25" E48° 35' 21.67" N
NE-025361Зөөлөн89° 54' 56.69" E48° 35' 21.67" N
NE-025361Зөөлөн89° 54' 58.91" E48° 35' 16.29" N
NE-025361Зөөлөн89° 54' 58.91" E48° 34' 1.68" N
NE-025361Зөөлөн89° 50' 8.35" E48° 34' 1.67" N
NE-025361Зөөлөн89° 50' 12.51" E48° 34' 29.73" N
NE-025361Зөөлөн89° 51' 24.38" E48° 35' 21.60" N
NE-025366Уудавын булаг92° 20' 58.65" E46° 21' 39.84" N
NE-025366Уудавын булаг92° 20' 37.83" E46° 21' 39.84" N
NE-025366Уудавын булаг92° 19' 37.30" E46° 22' 11.19" N
NE-025366Уудавын булаг92° 19' 37.30" E46° 22' 30.29" N
NE-025366Уудавын булаг92° 20' 19.56" E46° 22' 30.29" N
NE-025366Уудавын булаг92° 20' 58.65" E46° 22' 0.26" N
NE-025366Уудавын булаг92° 20' 58.65" E46° 21' 39.84" N
NE-025371Нүд худаг99° 36' 18.81" E45° 0' 1.43" N
NE-025371Нүд худаг99° 38' 15.44" E45° 0' 1.43" N
NE-025371Нүд худаг99° 38' 11.44" E44° 52' 1.44" N
NE-025371Нүд худаг99° 36' 0.45" E44° 52' 1.44" N
NE-025371Нүд худаг99° 36' 0.45" E44° 51' 1.44" N
NE-025371Нүд худаг99° 30' 0.45" E44° 51' 1.44" N
NE-025371Нүд худаг99° 30' 0.00" E44° 58' 11.45" N
NE-025371Нүд худаг99° 36' 18.82" E44° 58' 11.45" N
NE-025371Нүд худаг99° 36' 18.81" E45° 0' 1.43" N
NE-025377Салхит91° 50' 42.30" E49° 22' 1.73" N
NE-025377Салхит91° 50' 42.30" E49° 20' 1.73" N
NE-025377Салхит91° 48' 59.15" E49° 20' 1.73" N
NE-025377Салхит91° 48' 59.15" E49° 17' 1.74" N
NE-025377Салхит91° 47' 40.92" E49° 17' 1.74" N
NE-025377Салхит91° 47' 40.92" E49° 22' 1.73" N
NE-025377Салхит91° 48' 26.93" E49° 22' 1.73" N
NE-025377Салхит91° 47' 52.38" E49° 21' 34.09" N
NE-025377Салхит91° 49' 37.92" E49° 20' 38.09" N
NE-025377Салхит91° 50' 40.38" E49° 21' 16.86" N
NE-025377Салхит91° 49' 15.45" E49° 22' 1.73" N
NE-025377Салхит91° 50' 42.30" E49° 22' 1.73" N
NE-025386Могой хар92° 19' 48.73" E46° 31' 0.86" N
NE-025386Могой хар92° 18' 51.03" E46° 31' 55.88" N
NE-025386Могой хар92° 18' 9.77" E46° 33' 15.52" N
NE-025386Могой хар92° 16' 37.70" E46° 33' 43.01" N
NE-025386Могой хар92° 16' 34.73" E46° 33' 43.69" N
NE-025386Могой хар92° 17' 16.06" E46° 34' 1.45" N
NE-025386Могой хар92° 17' 54.34" E46° 34' 1.45" N
NE-025386Могой хар92° 20' 7.68" E46° 32' 26.33" N
NE-025386Могой хар92° 20' 54.47" E46° 31' 36.14" N
NE-025386Могой хар92° 19' 48.73" E46° 31' 0.86" N
NE-025305Чулуут уул-389° 37' 12.95" E48° 40' 1.64" N
NE-025305Чулуут уул-389° 47' 53.00" E48° 40' 1.64" N
NE-025305Чулуут уул-389° 47' 53.00" E48° 30' 12.67" N
NE-025305Чулуут уул-389° 37' 12.95" E48° 30' 12.67" N
NE-025305Чулуут уул-389° 37' 12.95" E48° 40' 1.64" N
NE-025309Дулаан уул90° 5' 15.00" E49° 23' 8.00" N
NE-025309Дулаан уул90° 12' 57.95" E49° 23' 8.00" N
NE-025309Дулаан уул90° 12' 57.95" E49° 20' 1.74" N
NE-025309Дулаан уул90° 5' 15.00" E49° 20' 1.74" N
NE-025309Дулаан уул90° 5' 15.00" E49° 23' 8.00" N
NE-025310Шалын хар уул91° 52' 39.00" E45° 54' 35.00" N
NE-025310Шалын хар уул92° 0' 0.00" E45° 54' 35.00" N
NE-025310Шалын хар уул92° 0' 0.00" E45° 51' 56.00" N
NE-025310Шалын хар уул91° 52' 39.00" E45° 51' 56.00" N
NE-025310Шалын хар уул91° 52' 39.00" E45° 54' 35.00" N
NE-025322Улаан93° 54' 49.81" E48° 55' 0.85" N
NE-025322Улаан94° 1' 30.56" E48° 54' 22.73" N
NE-025322Улаан94° 2' 59.62" E48° 54' 39.39" N
NE-025322Улаан94° 2' 59.63" E48° 52' 13.10" N
NE-025322Улаан94° 0' 23.55" E48° 52' 20.72" N
NE-025322Улаан93° 54' 49.81" E48° 55' 0.85" N
NE-025332Жинст99° 37' 15.43" E45° 7' 38.46" N
NE-025332Жинст99° 41' 50.43" E45° 7' 38.46" N
NE-025332Жинст99° 41' 50.43" E45° 8' 23.44" N
NE-025332Жинст99° 42' 20.44" E45° 8' 23.44" N
NE-025332Жинст99° 42' 20.44" E45° 9' 1.48" N
NE-025332Жинст99° 49' 37.68" E45° 9' 1.47" N
NE-025332Жинст99° 48' 53.22" E45° 8' 0.53" N
NE-025332Жинст99° 47' 17.57" E45° 7' 2.80" N
NE-025332Жинст99° 44' 50.85" E45° 6' 57.22" N
NE-025332Жинст99° 43' 19.14" E45° 4' 51.40" N
NE-025332Жинст99° 39' 57.52" E45° 4' 43.86" N
NE-025332Жинст99° 37' 15.43" E45° 4' 43.86" N
NE-025332Жинст99° 37' 15.43" E45° 7' 38.46" N
NE-025337Цахир өндөр99° 20' 58.00" E45° 12' 30.00" N
NE-025337Цахир өндөр99° 20' 58.00" E45° 14' 15.00" N
NE-025337Цахир өндөр99° 22' 50.42" E45° 14' 15.00" N
NE-025337Цахир өндөр99° 22' 50.42" E45° 13' 18.45" N
NE-025337Цахир өндөр99° 25' 59.00" E45° 13' 18.45" N
NE-025337Цахир өндөр99° 25' 59.00" E45° 12' 30.00" N
NE-025337Цахир өндөр99° 20' 58.00" E45° 12' 30.00" N
NE-025339Тал95° 5' 49.91" E47° 55' 1.20" N
NE-025339Тал95° 5' 49.90" E47° 50' 44.72" N
NE-025339Тал95° 1' 19.80" E47° 52' 21.63" N
NE-025339Тал95° 0' 19.91" E47° 52' 6.66" N
NE-025339Тал95° 0' 19.91" E47° 53' 1.63" N
NE-025339Тал94° 59' 59.90" E47° 53' 1.63" N
NE-025339Тал95° 0' 0.00" E47° 55' 0.54" N
NE-025339Тал95° 5' 49.91" E47° 55' 1.20" N
NE-025343Хадат95° 9' 30.00" E49° 9' 35.00" N
NE-025343Хадат95° 16' 11.00" E49° 9' 35.00" N
NE-025343Хадат95° 16' 11.00" E49° 3' 15.00" N
NE-025343Хадат95° 9' 30.00" E49° 3' 15.00" N
NE-025343Хадат95° 9' 30.00" E49° 9' 35.00" N
NE-025348Алтан хүрд104° 0' 0.00" E47° 30' 1.78" N
NE-025348Алтан хүрд103° 48' 42.75" E47° 30' 1.78" N
NE-025348Алтан хүрд103° 48' 42.75" E47° 32' 41.49" N
NE-025348Алтан хүрд103° 52' 28.17" E47° 32' 6.73" N
NE-025348Алтан хүрд104° 0' 0.00" E47° 30' 57.34" N
NE-025348Алтан хүрд104° 0' 0.00" E47° 30' 1.78" N
NE-025359Онц97° 28' 0.24" E47° 9' 1.65" N
NE-025359Онц97° 30' 0.00" E47° 9' 1.65" N
NE-025359Онц97° 30' 0.00" E47° 3' 16.55" N
NE-025359Онц97° 27' 37.83" E47° 3' 16.55" N
NE-025359Онц97° 25' 45.26" E47° 5' 31.64" N
NE-025359Онц97° 28' 0.23" E47° 5' 31.64" N
NE-025359Онц97° 28' 0.24" E47° 9' 1.65" N
NE-025363Уургант92° 21' 30.00" E48° 32' 40.00" N
NE-025363Уургант92° 25' 0.00" E48° 32' 40.00" N
NE-025363Уургант92° 25' 0.00" E48° 31' 0.00" N
NE-025363Уургант92° 24' 37.32" E48° 31' 0.00" N
NE-025363Уургант92° 24' 57.42" E48° 31' 16.78" N
NE-025363Уургант92° 23' 32.68" E48° 32' 34.05" N
NE-025363Уургант92° 21' 38.15" E48° 31' 30.71" N
NE-025363Уургант92° 22' 15.83" E48° 31' 0.00" N
NE-025363Уургант92° 21' 30.00" E48° 31' 0.00" N
NE-025363Уургант92° 21' 30.00" E48° 32' 40.00" N
NE-025373Хөндий104° 1' 0.92" E48° 13' 31.81" N
NE-025373Хөндий104° 1' 0.90" E48° 12' 0.00" N
NE-025373Хөндий103° 55' 0.00" E48° 12' 0.00" N
NE-025373Хөндий103° 55' 0.00" E48° 11' 30.00" N
NE-025373Хөндий103° 45' 0.00" E48° 11' 30.00" N
NE-025373Хөндий103° 45' 0.00" E48° 5' 37.31" N
NE-025373Хөндий103° 30' 25.71" E48° 5' 37.31" N
NE-025373Хөндий103° 28' 57.69" E48° 6' 34.92" N
NE-025373Хөндий103° 32' 1.92" E48° 12' 49.31" N
NE-025373Хөндий103° 40' 27.05" E48° 6' 52.75" N
NE-025373Хөндий103° 41' 44.30" E48° 11' 38.00" N
NE-025373Хөндий103° 55' 24.39" E48° 12' 7.71" N
NE-025373Хөндий103° 54' 53.39" E48° 15' 31.81" N
NE-025373Хөндий103° 55' 38.00" E48° 15' 31.81" N
NE-025373Хөндий103° 55' 38.00" E48° 14' 0.00" N
NE-025373Хөндий104° 5' 49.00" E48° 14' 0.00" N
NE-025373Хөндий104° 5' 49.00" E48° 15' 31.81" N
NE-025373Хөндий104° 10' 0.93" E48° 15' 31.81" N
NE-025373Хөндий104° 10' 0.91" E48° 13' 31.81" N
NE-025373Хөндий104° 1' 0.92" E48° 13' 31.81" N
NE-025388Ивээлт94° 45' 3.25" E47° 41' 9.56" N
NE-025388Ивээлт94° 41' 25.42" E47° 40' 55.38" N
NE-025388Ивээлт94° 37' 12.89" E47° 41' 7.28" N
NE-025388Ивээлт94° 37' 12.89" E47° 44' 1.62" N
NE-025388Ивээлт94° 45' 3.25" E47° 44' 1.62" N
NE-025388Ивээлт94° 45' 3.25" E47° 41' 9.56" N
NE-025390Баруун жалга92° 21' 49.78" E46° 24' 26.42" N
NE-025390Баруун жалга92° 21' 49.78" E46° 27' 5.16" N
NE-025390Баруун жалга92° 23' 21.30" E46° 27' 16.52" N
NE-025390Баруун жалга92° 23' 19.01" E46° 27' 36.64" N
NE-025390Баруун жалга92° 24' 59.43" E46° 26' 46.43" N
NE-025390Баруун жалга92° 24' 59.43" E46° 26' 24.47" N
NE-025390Баруун жалга92° 21' 49.78" E46° 24' 26.42" N
NE-025392Хага94° 35' 39.72" E48° 18' 1.67" N
NE-025392Хага94° 37' 29.70" E48° 18' 1.67" N
NE-025392Хага94° 37' 29.70" E48° 17' 1.68" N
NE-025392Хага94° 33' 29.50" E48° 14' 31.66" N
NE-025392Хага94° 31' 51.00" E48° 14' 31.66" N
NE-025392Хага94° 35' 39.72" E48° 18' 1.67" N
NE-025315Хишиг толгой91° 46' 55.00" E49° 38' 17.00" N
NE-025315Хишиг толгой91° 47' 53.00" E49° 38' 17.00" N
NE-025315Хишиг толгой91° 47' 53.00" E49° 35' 41.76" N
NE-025315Хишиг толгой91° 46' 55.00" E49° 35' 41.76" N
NE-025315Хишиг толгой91° 46' 55.00" E49° 38' 17.00" N
NE-025323Сагсай-189° 8' 36.23" E48° 54' 1.60" N
NE-025323Сагсай-189° 12' 58.95" E48° 54' 1.60" N
NE-025323Сагсай-189° 12' 58.95" E48° 54' 49.67" N
NE-025323Сагсай-189° 14' 25.52" E48° 54' 49.67" N
NE-025323Сагсай-189° 14' 25.52" E48° 51' 15.66" N
NE-025323Сагсай-189° 18' 2.85" E48° 51' 15.66" N
NE-025323Сагсай-189° 18' 2.85" E48° 49' 57.69" N
NE-025323Сагсай-189° 8' 36.23" E48° 49' 57.69" N
NE-025323Сагсай-189° 8' 36.23" E48° 54' 1.60" N
NE-025327Алтат92° 25' 49.00" E45° 59' 55.00" N
NE-025327Алтат92° 29' 33.49" E45° 59' 55.00" N
NE-025327Алтат92° 27' 53.71" E45° 56' 40.21" N
NE-025327Алтат92° 22' 36.47" E45° 51' 0.36" N
NE-025327Алтат92° 19' 59.50" E45° 49' 59.03" N
NE-025327Алтат92° 19' 59.50" E45° 54' 38.00" N
NE-025327Алтат92° 25' 49.00" E45° 54' 38.00" N
NE-025327Алтат92° 25' 49.00" E45° 59' 55.00" N
NE-025336Монх103° 14' 0.45" E44° 26' 1.44" N
NE-025336Монх103° 7' 57.40" E44° 20' 1.44" N
NE-025336Монх103° 0' 0.94" E44° 20' 1.44" N
NE-025336Монх103° 0' 0.94" E44° 25' 41.46" N
NE-025336Монх103° 0' 38.86" E44° 26' 1.46" N
NE-025336Монх103° 14' 0.45" E44° 26' 1.44" N
NE-025341Хадат95° 7' 19.83" E47° 50' 1.63" N
NE-025341Хадат95° 7' 53.00" E47° 50' 1.63" N
NE-025341Хадат95° 7' 53.00" E47° 49' 15.00" N
NE-025341Хадат95° 12' 45.00" E47° 49' 15.00" N
NE-025341Хадат95° 12' 45.00" E47° 48' 31.63" N
NE-025341Хадат95° 11' 59.84" E47° 48' 31.63" N
NE-025341Хадат95° 7' 59.83" E47° 48' 51.63" N
NE-025341Хадат95° 7' 19.83" E47° 50' 1.63" N
NE-025353Дөрвөлжин94° 0' 0.00" E47° 54' 30.00" N
NE-025353Дөрвөлжин94° 0' 0.00" E47° 56' 45.00" N
NE-025353Дөрвөлжин94° 4' 29.79" E47° 56' 45.00" N
NE-025353Дөрвөлжин94° 4' 29.79" E47° 54' 59.55" N
NE-025353Дөрвөлжин94° 3' 41.40" E47° 54' 30.00" N
NE-025353Дөрвөлжин94° 0' 0.00" E47° 54' 30.00" N
NE-025365Дунх94° 21' 5.44" E49° 13' 22.83" N
NE-025365Дунх94° 29' 59.69" E49° 13' 22.83" N
NE-025365Дунх94° 29' 59.69" E49° 8' 2.95" N
NE-025365Дунх94° 19' 6.61" E49° 8' 2.95" N
NE-025365Дунх94° 19' 6.61" E49° 10' 40.14" N
NE-025365Дунх94° 21' 5.44" E49° 13' 22.83" N
NE-025374Баруун тэрмэс91° 51' 59.12" E50° 35' 16.88" N
NE-025374Баруун тэрмэс91° 57' 19.11" E50° 35' 16.88" N
NE-025374Баруун тэрмэс91° 57' 19.11" E50° 35' 1.90" N
NE-025374Баруун тэрмэс91° 58' 39.12" E50° 35' 1.90" N
NE-025374Баруун тэрмэс91° 58' 39.12" E50° 35' 16.88" N
NE-025374Баруун тэрмэс92° 7' 22.16" E50° 35' 16.88" N
NE-025374Баруун тэрмэс92° 7' 22.16" E50° 31' 55.87" N
NE-025374Баруун тэрмэс91° 51' 59.12" E50° 31' 55.87" N
NE-025374Баруун тэрмэс91° 51' 59.12" E50° 35' 16.88" N
NE-025382Хужирт91° 45' 2.27" E46° 5' 54.58" N
NE-025382Хужирт91° 55' 25.88" E46° 5' 54.58" N
NE-025382Хужирт91° 55' 25.88" E46° 3' 5.32" N
NE-025382Хужирт91° 45' 2.27" E46° 3' 5.32" N
NE-025382Хужирт91° 45' 2.27" E46° 5' 54.58" N
NE-025311Нар92° 14' 29.25" E49° 26' 51.73" N
NE-025311Нар92° 16' 59.24" E49° 26' 51.73" N
NE-025311Нар92° 16' 59.24" E49° 22' 25.01" N
NE-025311Нар92° 14' 29.25" E49° 22' 25.01" N
NE-025311Нар92° 14' 29.25" E49° 26' 51.73" N
NE-025313Их агит103° 42' 0.00" E47° 38' 47.00" N
NE-025313Их агит103° 37' 0.00" E47° 38' 47.00" N
NE-025313Их агит103° 37' 0.00" E47° 44' 0.00" N
NE-025313Их агит103° 42' 0.00" E47° 44' 0.00" N
NE-025313Их агит103° 42' 0.00" E47° 38' 47.00" N
NE-025321Баян толгой99° 6' 28.00" E45° 13' 54.50" N
NE-025321Баян толгой99° 6' 28.00" E45° 14' 51.30" N
NE-025321Баян толгой99° 10' 20.00" E45° 14' 51.30" N
NE-025321Баян толгой99° 10' 20.00" E45° 13' 54.50" N
NE-025321Баян толгой99° 6' 28.00" E45° 13' 54.50" N
NE-025342Ганьт97° 40' 35.00" E46° 0' 1.07" N
NE-025342Ганьт97° 34' 59.00" E46° 0' 1.07" N
NE-025342Ганьт97° 29' 55.21" E46° 5' 26.99" N
NE-025342Ганьт97° 40' 35.00" E46° 5' 26.99" N
NE-025342Ганьт97° 40' 35.00" E46° 0' 1.07" N
NE-025347Гүн хар заг103° 2' 15.70" E42° 48' 51.24" N
NE-025347Гүн хар заг103° 2' 15.70" E42° 49' 52.00" N
NE-025347Гүн хар заг103° 4' 57.58" E42° 49' 52.00" N
NE-025347Гүн хар заг103° 4' 57.58" E42° 47' 50.00" N
NE-025347Гүн хар заг102° 59' 27.00" E42° 47' 50.00" N
NE-025347Гүн хар заг102° 59' 27.00" E42° 48' 51.24" N
NE-025347Гүн хар заг103° 2' 15.70" E42° 48' 51.24" N
NE-025357Жаргалант94° 23' 9.00" E47° 54' 20.00" N
NE-025357Жаргалант94° 30' 0.00" E47° 54' 20.00" N
NE-025357Жаргалант94° 30' 0.00" E47° 50' 0.00" N
NE-025357Жаргалант94° 23' 9.00" E47° 50' 0.00" N
NE-025357Жаргалант94° 23' 9.00" E47° 54' 20.00" N
NE-025376Тариат101° 17' 33.62" E45° 36' 49.00" N
NE-025376Тариат101° 17' 10.58" E45° 36' 49.00" N
NE-025376Тариат101° 17' 10.58" E45° 37' 51.54" N
NE-025376Тариат101° 18' 40.57" E45° 37' 51.54" N
NE-025376Тариат101° 18' 40.57" E45° 40' 1.00" N
NE-025376Тариат101° 20' 20.00" E45° 40' 1.00" N
NE-025376Тариат101° 20' 20.00" E45° 37' 54.25" N
NE-025376Тариат101° 17' 33.62" E45° 36' 49.00" N
NE-025306Алтай92° 30' 5.48" E45° 47' 23.28" N
NE-025306Алтай92° 44' 43.88" E45° 47' 23.28" N
NE-025306Алтай92° 44' 43.88" E45° 44' 45.14" N
NE-025306Алтай92° 30' 5.48" E45° 44' 45.14" N
NE-025306Алтай92° 30' 5.48" E45° 47' 23.28" N
NE-025345Алтан90° 34' 53.00" E49° 10' 5.00" N
NE-025345Алтан90° 34' 53.00" E49° 15' 39.00" N
NE-025345Алтан90° 49' 51.00" E49° 15' 39.00" N
NE-025345Алтан90° 49' 51.00" E49° 10' 5.00" N
NE-025345Алтан90° 34' 53.00" E49° 10' 5.00" N
NE-025360Сэрүүн95° 18' 5.00" E48° 59' 31.74" N
NE-025360Сэрүүн95° 22' 29.83" E48° 59' 31.74" N
NE-025360Сэрүүн95° 25' 29.85" E48° 58' 1.74" N
NE-025360Сэрүүн95° 25' 29.85" E48° 51' 15.00" N
NE-025360Сэрүүн95° 18' 5.00" E48° 51' 15.00" N
NE-025360Сэрүүн95° 18' 5.00" E48° 59' 31.74" N
NE-025369Бурхант94° 56' 15.00" E49° 13' 0.00" N
NE-025369Бурхант95° 0' 0.00" E49° 13' 0.00" N
NE-025369Бурхант95° 0' 0.00" E49° 9' 50.00" N
NE-025369Бурхант94° 56' 15.00" E49° 9' 50.00" N
NE-025369Бурхант94° 56' 15.00" E49° 13' 0.00" N
NE-025370Дунх94° 21' 5.44" E49° 13' 22.83" N
NE-025370Дунх94° 29' 59.69" E49° 13' 22.83" N
NE-025370Дунх94° 29' 56.69" E49° 8' 2.95" N
NE-025370Дунх94° 19' 6.61" E49° 8' 2.95" N
NE-025370Дунх94° 19' 6.61" E49° 10' 40.14" N
NE-025370Дунх94° 21' 5.44" E49° 13' 22.83" N
NE-025379Баяндулаан96° 54' 28.20" E46° 47' 9.57" N
NE-025379Баяндулаан96° 50' 53.00" E46° 47' 9.57" N
NE-025379Баяндулаан96° 50' 53.00" E46° 49' 56.00" N
NE-025379Баяндулаан96° 54' 28.20" E46° 49' 56.00" N
NE-025379Баяндулаан96° 54' 28.20" E46° 47' 9.57" N
NE-025384Цагаан толгой96° 54' 28.20" E46° 47' 9.57" N
NE-025384Цагаан толгой96° 50' 53.00" E46° 47' 9.57" N
NE-025384Цагаан толгой96° 50' 53.00" E46° 49' 56.00" N
NE-025384Цагаан толгой96° 59' 5.22" E46° 49' 56.00" N
NE-025384Цагаан толгой96° 59' 5.22" E46° 49' 21.58" N
NE-025384Цагаан толгой96° 54' 28.21" E46° 49' 21.57" N
NE-025384Цагаан толгой96° 54' 28.20" E46° 47' 9.57" N
NE-025387Ямаат90° 58' 50.54" E49° 52' 7.77" N
NE-025387Ямаат91° 0' 0.00" E49° 52' 7.77" N
NE-025387Ямаат91° 0' 0.00" E49° 49' 44.52" N
NE-025387Ямаат90° 59' 22.60" E49° 49' 44.52" N
NE-025387Ямаат90° 58' 50.54" E49° 49' 11.88" N
NE-025387Ямаат90° 58' 50.54" E49° 52' 7.77" N
NE-025307Онц95° 16' 20.00" E48° 31' 30.00" N
NE-025307Онц95° 1' 30.00" E48° 31' 30.00" N
NE-025307Онц95° 1' 30.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025307Онц95° 16' 20.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025307Онц95° 16' 20.00" E48° 31' 30.00" N
NE-025308Говь-Алтай94° 44' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025308Говь-Алтай94° 48' 49.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025308Говь-Алтай94° 48' 49.00" E46° 16' 31.00" N
NE-025308Говь-Алтай94° 44' 0.00" E46° 16' 31.00" N
NE-025308Говь-Алтай94° 44' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025319Майхан улаан92° 32' 39.25" E49° 30' 30.77" N
NE-025319Майхан улаан92° 32' 39.35" E49° 29' 48.97" N
NE-025319Майхан улаан92° 33' 17.28" E49° 29' 48.97" N
NE-025319Майхан улаан92° 33' 30.34" E49° 29' 34.28" N
NE-025319Майхан улаан92° 33' 30.34" E49° 28' 52.76" N
NE-025319Майхан улаан92° 34' 1.19" E49° 28' 52.76" N
NE-025319Майхан улаан92° 34' 1.19" E49° 26' 59.18" N
NE-025319Майхан улаан92° 30' 31.20" E49° 26' 59.18" N
NE-025319Майхан улаан92° 30' 31.20" E49° 30' 30.77" N
NE-025319Майхан улаан92° 32' 39.25" E49° 30' 30.77" N
NE-025350Судал97° 25' 9.00" E46° 23' 34.92" N
NE-025350Судал97° 25' 9.00" E46° 34' 49.00" N
NE-025350Судал97° 38' 29.00" E46° 34' 49.00" N
NE-025350Судал97° 38' 29.00" E46° 26' 37.50" N
NE-025350Судал97° 25' 9.00" E46° 23' 34.92" N
NE-025364Ховор95° 7' 0.00" E48° 10' 0.01" N
NE-025364Ховор95° 7' 0.00" E48° 11' 41.66" N
NE-025364Ховор95° 13' 0.00" E48° 11' 41.66" N
NE-025364Ховор95° 13' 0.00" E48° 10' 0.01" N
NE-025364Ховор95° 7' 0.00" E48° 10' 0.01" N
NE-025372Хөндий89° 18' 2.85" E49° 0' 0.00" N
NE-025372Хөндий89° 23' 28.86" E49° 0' 0.00" N
NE-025372Хөндий89° 23' 28.86" E48° 57' 30.00" N
NE-025372Хөндий89° 18' 2.86" E48° 57' 30.00" N
NE-025372Хөндий89° 18' 2.85" E49° 0' 0.00" N
NE-025380Дэнж97° 55' 2.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025380Дэнж97° 45' 0.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025380Дэнж97° 45' 0.00" E45° 57' 20.00" N
NE-025380Дэнж97° 55' 2.00" E45° 57' 20.00" N
NE-025380Дэнж97° 55' 2.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025381Од92° 15' 30.00" E49° 22' 0.00" N
NE-025381Од92° 30' 0.00" E49° 22' 0.00" N
NE-025381Од92° 30' 0.00" E49° 17' 32.00" N
NE-025381Од92° 15' 30.00" E49° 17' 32.00" N
NE-025381Од92° 15' 30.00" E49° 22' 0.00" N
NE-025383Дэлт94° 46' 30.00" E48° 48' 55.00" N
NE-025383Дэлт95° 0' 0.00" E48° 48' 55.00" N
NE-025383Дэлт95° 0' 0.00" E48° 42' 20.00" N
NE-025383Дэлт94° 46' 30.00" E48° 42' 20.00" N
NE-025383Дэлт94° 46' 30.00" E48° 48' 55.00" N
NE-025389Сант94° 0' 47.27" E47° 32' 21.48" N
NE-025389Сант94° 4' 31.12" E47° 32' 21.48" N
NE-025389Сант94° 4' 31.12" E47° 20' 20.22" N
NE-025389Сант94° 0' 47.27" E47° 20' 20.22" N
NE-025389Сант94° 0' 47.27" E47° 32' 21.48" N
NE-025312Цагаан102° 23' 0.60" E46° 13' 9.35" N
NE-025312Цагаан102° 18' 13.72" E46° 13' 9.35" N
NE-025312Цагаан102° 20' 24.42" E46° 15' 1.62" N
NE-025312Цагаан102° 23' 0.60" E46° 15' 1.62" N
NE-025312Цагаан102° 23' 0.60" E46° 13' 9.35" N
NE-025316Хөх94° 7' 6.92" E47° 10' 0.64" N
NE-025316Хөх94° 29' 58.68" E47° 10' 0.64" N
NE-025316Хөх94° 29' 58.68" E47° 3' 56.19" N
NE-025316Хөх94° 7' 6.92" E47° 3' 56.19" N
NE-025316Хөх94° 7' 6.92" E47° 10' 0.64" N
NE-025325Тайшир96° 19' 57.05" E46° 49' 55.07" N
NE-025325Тайшир96° 15' 5.46" E46° 48' 1.55" N
NE-025325Тайшир96° 15' 5.46" E46° 49' 55.07" N
NE-025325Тайшир96° 19' 57.05" E46° 49' 55.07" N
NE-025329Тал103° 0' 0.00" E42° 40' 0.00" N
NE-025329Тал102° 54' 30.00" E42° 40' 0.00" N
NE-025329Тал102° 54' 30.00" E42° 47' 50.00" N
NE-025329Тал103° 0' 0.00" E42° 47' 50.00" N
NE-025329Тал103° 0' 0.00" E42° 40' 0.00" N
NE-025340Яруу96° 24' 0.00" E48° 13' 37.00" N
NE-025340Яруу96° 31' 30.00" E48° 13' 37.00" N
NE-025340Яруу96° 31' 30.00" E48° 12' 2.00" N
NE-025340Яруу96° 24' 0.00" E48° 12' 2.00" N
NE-025340Яруу96° 24' 0.00" E48° 13' 37.00" N
NE-025352Мааньт94° 53' 10.00" E49° 15' 8.00" N
NE-025352Мааньт94° 56' 10.00" E49° 15' 8.00" N
NE-025352Мааньт94° 56' 10.00" E49° 11' 55.00" N
NE-025352Мааньт94° 53' 10.00" E49° 11' 55.00" N
NE-025352Мааньт94° 53' 10.00" E49° 15' 8.00" N
NE-025368Хашаат95° 34' 31.00" E47° 34' 51.00" N
NE-025368Хашаат95° 27' 48.00" E47° 34' 51.00" N
NE-025368Хашаат95° 27' 48.00" E47° 37' 0.00" N
NE-025368Хашаат95° 34' 31.00" E47° 37' 0.00" N
NE-025368Хашаат95° 34' 31.00" E47° 34' 51.00" N
NE-025378Мөрөн96° 28' 32.15" E46° 20' 0.00" N
NE-025378Мөрөн96° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025378Мөрөн96° 30' 0.00" E46° 17' 14.76" N
NE-025378Мөрөн96° 28' 32.15" E46° 17' 22.42" N
NE-025378Мөрөн96° 28' 32.15" E46° 20' 0.00" N
NE-025385Сэврэй102° 26' 0.00" E43° 20' 30.00" N
NE-025385Сэврэй102° 17' 20.00" E43° 20' 30.00" N
NE-025385Сэврэй102° 17' 20.00" E43° 26' 0.00" N
NE-025385Сэврэй102° 20' 49.00" E43° 26' 0.00" N
NE-025385Сэврэй102° 20' 54.99" E43° 25' 35.00" N
NE-025385Сэврэй102° 23' 57.99" E43° 23' 40.00" N
NE-025385Сэврэй102° 23' 49.99" E43° 26' 0.00" N
NE-025385Сэврэй102° 26' 0.00" E43° 26' 0.00" N
NE-025385Сэврэй102° 26' 0.00" E43° 20' 30.00" N
NE-025391Цахир95° 55' 35.00" E48° 5' 3.60" N
NE-025391Цахир95° 50' 50.00" E48° 5' 3.60" N
NE-025391Цахир95° 50' 50.00" E48° 9' 5.00" N
NE-025391Цахир95° 55' 35.00" E48° 9' 5.00" N
NE-025391Цахир95° 55' 35.00" E48° 5' 3.60" N