2015.03.20-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025449Тэс101° 7' 46.00" E43° 15' 28.00" N
NE-025449Тэс101° 10' 49.67" E43° 15' 28.00" N
NE-025449Тэс101° 10' 38.05" E43° 14' 32.41" N
NE-025449Тэс101° 11' 58.14" E43° 12' 45.00" N
NE-025449Тэс101° 7' 46.00" E43° 12' 45.00" N
NE-025449Тэс101° 7' 46.00" E43° 15' 28.00" N
NE-025455Нуур89° 59' 59.63" E49° 45' 31.16" N
NE-025455Нуур90° 5' 31.99" E49° 45' 31.16" N
NE-025455Нуур90° 5' 31.99" E49° 42' 23.56" N
NE-025455Нуур89° 59' 59.63" E49° 42' 23.56" N
NE-025455Нуур89° 59' 59.63" E49° 45' 31.16" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 21' 1.09" E42° 23' 1.18" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 21' 1.09" E42° 22' 31.17" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 19' 31.08" E42° 22' 31.19" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 19' 31.09" E42° 24' 1.18" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 20' 1.09" E42° 24' 1.18" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 20' 1.09" E42° 24' 31.17" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 22' 31.09" E42° 24' 31.17" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 22' 31.09" E42° 23' 31.17" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 22' 1.09" E42° 23' 31.17" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 22' 1.09" E42° 23' 1.18" N
NE-025459Хүрмэн нэг103° 21' 1.09" E42° 23' 1.18" N
NE-025460Алтан мандал94° 19' 59.75" E45° 31' 7.27" N
NE-025460Алтан мандал94° 16' 38.93" E45° 31' 7.27" N
NE-025460Алтан мандал94° 16' 5.76" E45° 31' 40.44" N
NE-025460Алтан мандал94° 16' 5.76" E45° 36' 8.28" N
NE-025460Алтан мандал94° 17' 58.55" E45° 36' 8.28" N
NE-025460Алтан мандал94° 18' 20.99" E45° 35' 11.28" N
NE-025460Алтан мандал94° 19' 59.76" E45° 34' 6.92" N
NE-025460Алтан мандал94° 19' 59.75" E45° 31' 7.27" N
NE-025448Шилүүстэй97° 3' 0.30" E46° 49' 56.00" N
NE-025448Шилүүстэй96° 50' 18.00" E46° 49' 56.00" N
NE-025448Шилүүстэй96° 50' 18.00" E46° 53' 1.50" N
NE-025448Шилүүстэй97° 0' 0.30" E46° 53' 1.50" N
NE-025448Шилүүстэй97° 0' 0.30" E46° 56' 1.60" N
NE-025448Шилүүстэй97° 3' 0.30" E46° 56' 1.60" N
NE-025448Шилүүстэй97° 3' 0.30" E46° 49' 56.00" N
NE-025458Тас95° 50' 42.00" E47° 39' 59.00" N
NE-025458Тас96° 13' 0.00" E47° 39' 59.00" N
NE-025458Тас96° 13' 0.00" E47° 32' 45.00" N
NE-025458Тас95° 50' 42.00" E47° 32' 45.00" N
NE-025458Тас95° 50' 42.00" E47° 39' 59.00" N
NE-025457Өвгөн овоо97° 18' 32.25" E47° 13' 17.00" N
NE-025457Өвгөн овоо97° 21' 32.14" E47° 13' 17.00" N
NE-025457Өвгөн овоо97° 21' 32.14" E47° 9' 33.51" N
NE-025457Өвгөн овоо97° 18' 32.25" E47° 9' 33.51" N
NE-025457Өвгөн овоо97° 18' 32.25" E47° 13' 17.00" N
NE-025463Урт103° 49' 45.00" E42° 38' 0.00" N
NE-025463Урт104° 0' 0.00" E42° 38' 0.00" N
NE-025463Урт104° 0' 0.00" E42° 33' 50.00" N
NE-025463Урт103° 49' 45.00" E42° 33' 50.00" N
NE-025463Урт103° 49' 45.00" E42° 38' 0.00" N
NE-025452Баян буурал94° 30' 0.00" E47° 52' 25.00" N
NE-025452Баян буурал94° 30' 56.00" E47° 52' 25.00" N
NE-025452Баян буурал94° 30' 56.00" E47° 52' 41.51" N
NE-025452Баян буурал94° 38' 19.81" E47° 52' 41.51" N
NE-025452Баян буурал94° 43' 9.80" E47° 51' 4.61" N
NE-025452Баян буурал94° 43' 9.80" E47° 44' 1.62" N
NE-025452Баян буурал94° 37' 12.89" E47° 44' 1.62" N
NE-025452Баян буурал94° 37' 12.00" E47° 42' 11.00" N
NE-025452Баян буурал94° 30' 0.00" E47° 42' 11.00" N
NE-025452Баян буурал94° 30' 0.00" E47° 52' 25.00" N
NE-025453Сэрх98° 4' 57.27" E45° 50' 0.00" N
NE-025453Сэрх97° 55' 2.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025453Сэрх97° 55' 2.00" E45° 58' 6.07" N
NE-025453Сэрх98° 4' 57.27" E45° 58' 6.07" N
NE-025453Сэрх98° 4' 57.27" E45° 50' 0.00" N
NE-025456Бор овоот103° 50' 1.00" E47° 50' 0.00" N
NE-025456Бор овоот103° 53' 20.00" E47° 50' 0.00" N
NE-025456Бор овоот103° 53' 20.00" E47° 45' 2.00" N
NE-025456Бор овоот103° 50' 1.00" E47° 45' 2.00" N
NE-025456Бор овоот103° 50' 1.00" E47° 50' 0.00" N
NE-025462Эмгэнт91° 21' 32.74" E49° 15' 13.70" N
NE-025462Эмгэнт91° 26' 41.23" E49° 15' 13.70" N
NE-025462Эмгэнт91° 26' 41.23" E49° 11' 13.59" N
NE-025462Эмгэнт91° 21' 32.74" E49° 11' 13.59" N
NE-025462Эмгэнт91° 21' 32.74" E49° 15' 13.70" N
NE-025454Орд91° 0' 3.00" E49° 19' 58.00" N
NE-025454Орд91° 4' 3.00" E49° 19' 58.00" N
NE-025454Орд91° 4' 3.00" E49° 16' 38.00" N
NE-025454Орд91° 0' 3.00" E49° 16' 38.00" N
NE-025454Орд91° 0' 3.00" E49° 19' 58.00" N
NE-025461Орд92° 4' 29.36" E46° 34' 1.43" N
NE-025461Орд92° 5' 43.47" E46° 34' 1.43" N
NE-025461Орд92° 5' 43.47" E46° 33' 16.45" N
NE-025461Орд92° 4' 29.36" E46° 33' 16.45" N
NE-025461Орд92° 4' 29.36" E46° 34' 1.43" N
NE-025450Дэрст101° 23' 40.00" E45° 40' 1.50" N
NE-025450Дэрст101° 23' 40.00" E45° 37' 51.54" N
NE-025450Дэрст101° 22' 29.98" E45° 37' 51.54" N
NE-025450Дэрст101° 23' 38.71" E45° 39' 30.77" N
NE-025450Дэрст101° 23' 10.56" E45° 39' 17.01" N
NE-025450Дэрст101° 23' 10.56" E45° 39' 19.41" N
NE-025450Дэрст101° 23' 29.00" E45° 39' 28.00" N
NE-025450Дэрст101° 23' 34.74" E45° 40' 1.50" N
NE-025450Дэрст101° 23' 40.00" E45° 40' 1.50" N
NE-025451Наран92° 55' 50.00" E49° 2' 16.73" N
NE-025451Наран92° 55' 50.00" E48° 57' 0.00" N
NE-025451Наран92° 43' 29.26" E48° 57' 0.00" N
NE-025451Наран92° 43' 29.26" E49° 2' 16.73" N
NE-025451Наран92° 55' 50.00" E49° 2' 16.73" N