2015.03.24-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025483Бөх90° 58' 29.04" E49° 49' 11.77" N
NE-025483Бөх90° 58' 29.04" E49° 45' 59.77" N
NE-025483Бөх90° 57' 40.04" E49° 45' 59.77" N
NE-025483Бөх90° 57' 40.04" E49° 49' 11.77" N
NE-025483Бөх90° 58' 29.04" E49° 49' 11.77" N
NE-025484Чоно94° 55' 0.51" E49° 17' 28.53" N
NE-025484Чоно94° 56' 55.27" E49° 17' 0.73" N
NE-025484Чоно94° 57' 10.61" E49° 16' 46.76" N
NE-025484Чоно94° 59' 8.84" E49° 15' 1.76" N
NE-025484Чоно94° 56' 14.70" E49° 15' 1.76" N
NE-025484Чоно94° 56' 14.70" E49° 15' 17.29" N
NE-025484Чоно94° 53' 15.90" E49° 15' 17.29" N
NE-025484Чоно94° 55' 0.51" E49° 17' 28.53" N
NE-025487Цагаан хайрхан99° 30' 0.44" E45° 9' 1.46" N
NE-025487Цагаан хайрхан99° 31' 35.42" E45° 9' 1.46" N
NE-025487Цагаан хайрхан99° 31' 35.42" E45° 8' 23.44" N
NE-025487Цагаан хайрхан99° 32' 58.62" E45° 8' 23.44" N
NE-025487Цагаан хайрхан99° 32' 58.62" E45° 7' 30.83" N
NE-025487Цагаан хайрхан99° 30' 0.44" E45° 7' 30.83" N
NE-025487Цагаан хайрхан99° 30' 0.44" E45° 9' 1.46" N
NE-025467Паглагар94° 37' 29.70" E48° 18' 40.00" N
NE-025467Паглагар94° 40' 0.00" E48° 18' 40.00" N
NE-025467Паглагар94° 39' 59.75" E48° 15' 34.54" N
NE-025467Паглагар94° 37' 29.70" E48° 17' 1.67" N
NE-025467Паглагар94° 37' 29.70" E48° 18' 40.00" N
NE-025477Алаг уул91° 52' 18.33" E47° 12' 44.33" N
NE-025477Алаг уул91° 45' 0.16" E47° 12' 44.33" N
NE-025477Алаг уул91° 45' 0.16" E47° 15' 35.33" N
NE-025477Алаг уул91° 52' 18.33" E47° 15' 35.33" N
NE-025477Алаг уул91° 52' 18.33" E47° 12' 44.33" N
NE-025481Хамар96° 52' 22.00" E45° 10' 0.00" N
NE-025481Хамар97° 0' 0.00" E45° 10' 0.00" N
NE-025481Хамар97° 0' 0.00" E45° 5' 40.00" N
NE-025481Хамар96° 52' 22.00" E45° 5' 40.00" N
NE-025481Хамар96° 52' 22.00" E45° 7' 31.00" N
NE-025481Хамар96° 54' 21.00" E45° 7' 31.00" N
NE-025481Хамар96° 54' 21.00" E45° 9' 17.00" N
NE-025481Хамар96° 52' 22.00" E45° 9' 17.00" N
NE-025481Хамар96° 52' 22.00" E45° 10' 0.00" N
NE-025468Мянгад92° 11' 30.00" E48° 38' 0.00" N
NE-025468Мянгад92° 12' 40.79" E48° 38' 0.00" N
NE-025468Мянгад92° 13' 57.95" E48° 36' 1.76" N
NE-025468Мянгад92° 15' 3.83" E48° 33' 37.04" N
NE-025468Мянгад92° 15' 39.30" E48° 32' 1.97" N
NE-025468Мянгад92° 16' 37.47" E48° 27' 38.54" N
NE-025468Мянгад92° 17' 31.53" E48° 26' 0.00" N
NE-025468Мянгад92° 11' 30.00" E48° 26' 0.00" N
NE-025468Мянгад92° 11' 30.00" E48° 38' 0.00" N
NE-025472Шарга94° 0' 0.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025472Шарга94° 7' 40.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025472Шарга94° 7' 40.00" E47° 32' 30.00" N
NE-025472Шарга94° 0' 0.00" E47° 32' 30.00" N
NE-025472Шарга94° 0' 0.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025474Зөөлөн89° 54' 34.00" E48° 32' 32.57" N
NE-025474Зөөлөн89° 52' 59.35" E48° 32' 32.57" N
NE-025474Зөөлөн89° 51' 24.07" E48° 32' 38.98" N
NE-025474Зөөлөн89° 50' 5.35" E48° 33' 38.71" N
NE-025474Зөөлөн89° 50' 8.75" E48° 34' 1.65" N
NE-025474Зөөлөн89° 54' 34.00" E48° 34' 1.65" N
NE-025474Зөөлөн89° 54' 34.00" E48° 32' 32.57" N
NE-025478Од95° 35' 40.00" E49° 0' 0.00" N
NE-025478Од95° 43' 9.76" E49° 0' 0.00" N
NE-025478Од95° 43' 9.76" E48° 49' 11.19" N
NE-025478Од95° 35' 40.00" E48° 49' 11.19" N
NE-025478Од95° 35' 40.00" E49° 0' 0.00" N
NE-025465Ховор94° 18' 44.00" E47° 38' 17.00" N
NE-025465Ховор94° 22' 58.00" E47° 37' 16.00" N
NE-025465Ховор94° 24' 28.54" E47° 35' 50.44" N
NE-025465Ховор94° 24' 15.63" E47° 33' 28.61" N
NE-025465Ховор94° 18' 44.00" E47° 33' 28.61" N
NE-025465Ховор94° 18' 44.00" E47° 38' 17.00" N
NE-025470Туулайтын сээр94° 30' 13.58" E48° 2' 1.65" N
NE-025470Туулайтын сээр94° 36' 59.71" E48° 2' 1.65" N
NE-025470Туулайтын сээр94° 36' 56.81" E47° 56' 9.62" N
NE-025470Туулайтын сээр94° 37' 2.13" E47° 56' 0.68" N
NE-025470Туулайтын сээр94° 38' 19.81" E47° 52' 41.62" N
NE-025470Туулайтын сээр94° 30' 13.58" E47° 52' 41.62" N
NE-025470Туулайтын сээр94° 30' 13.58" E48° 2' 1.65" N
NE-025471Тал102° 12' 0.84" E42° 37' 0.00" N
NE-025471Тал102° 17' 0.99" E42° 37' 0.00" N
NE-025471Тал102° 17' 0.99" E42° 35' 1.25" N
NE-025471Тал102° 12' 0.84" E42° 35' 1.25" N
NE-025471Тал102° 12' 0.84" E42° 37' 0.00" N
NE-025485Морьт91° 48' 50.00" E49° 39' 29.00" N
NE-025485Морьт91° 51' 3.50" E49° 39' 29.00" N
NE-025485Морьт91° 51' 3.50" E49° 36' 58.10" N
NE-025485Морьт91° 49' 21.26" E49° 37' 19.87" N
NE-025485Морьт91° 48' 50.00" E49° 37' 59.54" N
NE-025485Морьт91° 48' 50.00" E49° 39' 29.00" N
NE-025464Ноён102° 30' 0.94" E42° 40' 1.23" N
NE-025464Ноён102° 30' 0.94" E42° 40' 55.91" N
NE-025464Ноён102° 33' 11.85" E42° 40' 55.91" N
NE-025464Ноён102° 33' 11.85" E42° 40' 1.23" N
NE-025464Ноён102° 30' 0.94" E42° 40' 1.23" N
NE-025469Өлзийт94° 38' 50.00" E48° 34' 8.00" N
NE-025469Өлзийт94° 28' 0.00" E48° 34' 8.00" N
NE-025469Өлзийт94° 28' 0.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025469Өлзийт94° 38' 50.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025469Өлзийт94° 38' 50.00" E48° 34' 8.00" N
NE-025476Улаантолгой92° 11' 59.18" E49° 6' 11.84" N
NE-025476Улаантолгой92° 7' 25.89" E49° 6' 11.84" N
NE-025476Улаантолгой92° 7' 25.89" E49° 11' 1.71" N
NE-025476Улаантолгой92° 11' 59.18" E49° 11' 1.71" N
NE-025476Улаантолгой92° 11' 59.18" E49° 6' 11.84" N
NE-025466Бор хошуу95° 51' 0.95" E49° 46' 49.00" N
NE-025466Бор хошуу95° 39' 16.00" E49° 46' 49.00" N
NE-025466Бор хошуу95° 39' 16.00" E49° 49' 52.38" N
NE-025466Бор хошуу95° 50' 12.88" E49° 49' 52.38" N
NE-025466Бор хошуу95° 51' 0.95" E49° 46' 49.00" N
NE-025473Харганат88° 59' 4.39" E48° 38' 8.03" N
NE-025473Харганат88° 59' 52.01" E48° 37' 8.28" N
NE-025473Харганат88° 59' 57.00" E48° 37' 6.88" N
NE-025473Харганат88° 59' 57.00" E48° 36' 16.00" N
NE-025473Харганат88° 59' 4.39" E48° 36' 16.00" N
NE-025473Харганат88° 59' 4.39" E48° 38' 8.03" N
NE-025475Худаг95° 7' 52.90" E47° 55' 1.68" N
NE-025475Худаг95° 10' 4.84" E47° 55' 1.99" N
NE-025475Худаг95° 10' 4.84" E47° 52' 15.48" N
NE-025475Худаг95° 12' 59.91" E47° 52' 15.48" N
NE-025475Худаг95° 12' 59.91" E47° 50' 59.00" N
NE-025475Худаг95° 7' 53.00" E47° 50' 59.00" N
NE-025475Худаг95° 7' 52.90" E47° 55' 1.68" N
NE-025482Мандал95° 18' 0.00" E49° 9' 41.77" N
NE-025482Мандал95° 30' 0.00" E49° 9' 41.77" N
NE-025482Мандал95° 30' 0.00" E49° 7' 1.77" N
NE-025482Мандал95° 18' 0.00" E49° 7' 1.77" N
NE-025482Мандал95° 18' 0.00" E49° 9' 41.77" N
NE-025480Холбоо толгой-295° 45' 30.00" E46° 16' 57.00" N
NE-025480Холбоо толгой-295° 55' 20.00" E46° 16' 57.00" N
NE-025480Холбоо толгой-295° 55' 20.00" E46° 10' 3.00" N
NE-025480Холбоо толгой-295° 45' 30.00" E46° 10' 3.00" N
NE-025480Холбоо толгой-295° 45' 30.00" E46° 16' 57.00" N
NE-025486Маргаз94° 58' 32.00" E48° 24' 54.00" N
NE-025486Маргаз94° 50' 36.00" E48° 24' 54.00" N
NE-025486Маргаз94° 50' 36.00" E48° 29' 55.00" N
NE-025486Маргаз94° 58' 32.00" E48° 29' 55.00" N
NE-025486Маргаз94° 58' 32.00" E48° 24' 54.00" N