2015.04.16-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025741Бор тээг103° 58' 2.00" E42° 40' 0.00" N
NE-025741Бор тээг104° 4' 0.00" E42° 40' 0.00" N
NE-025741Бор тээг104° 4' 0.00" E42° 31' 40.00" N
NE-025741Бор тээг103° 58' 2.00" E42° 31' 40.00" N
NE-025741Бор тээг103° 58' 2.00" E42° 33' 50.00" N
NE-025741Бор тээг104° 0' 0.00" E42° 33' 50.00" N
NE-025741Бор тээг104° 0' 0.00" E42° 38' 0.00" N
NE-025741Бор тээг103° 58' 2.00" E42° 38' 0.00" N
NE-025741Бор тээг103° 58' 2.00" E42° 40' 0.00" N
NE-025743Сайрт91° 42' 11.00" E49° 10' 55.76" N
NE-025743Сайрт91° 45' 57.00" E49° 11' 2.11" N
NE-025743Сайрт91° 45' 57.00" E49° 8' 40.00" N
NE-025743Сайрт91° 42' 11.00" E49° 8' 40.00" N
NE-025743Сайрт91° 42' 11.00" E49° 10' 55.76" N
NE-025744Ундарга92° 20' 58.65" E46° 22' 0.26" N
NE-025744Ундарга92° 21' 29.46" E46° 21' 36.60" N
NE-025744Ундарга92° 21' 29.46" E46° 21' 31.41" N
NE-025744Ундарга92° 21' 36.22" E46° 21' 31.41" N
NE-025744Ундарга92° 23' 3.44" E46° 20' 24.42" N
NE-025744Ундарга92° 20' 37.83" E46° 21' 39.84" N
NE-025744Ундарга92° 20' 58.65" E46° 21' 39.84" N
NE-025744Ундарга92° 20' 58.65" E46° 22' 0.26" N
NE-025750Сант95° 22' 52.69" E48° 39' 18.81" N
NE-025750Сант95° 22' 52.69" E48° 36' 2.81" N
NE-025750Сант95° 22' 13.73" E48° 35' 52.62" N
NE-025750Сант95° 22' 13.56" E48° 34' 27.14" N
NE-025750Сант95° 20' 26.30" E48° 34' 27.14" N
NE-025750Сант95° 20' 26.30" E48° 37' 1.72" N
NE-025750Сант95° 16' 33.11" E48° 37' 1.72" N
NE-025750Сант95° 16' 33.11" E48° 39' 18.81" N
NE-025750Сант95° 22' 52.69" E48° 39' 18.81" N
NE-025752Алдар тал95° 50' 42.00" E47° 34' 20.00" N
NE-025752Алдар тал95° 34' 31.00" E47° 34' 20.00" N
NE-025752Алдар тал95° 34' 31.00" E47° 37' 0.00" N
NE-025752Алдар тал95° 32' 0.00" E47° 37' 0.00" N
NE-025752Алдар тал95° 32' 0.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025752Алдар тал95° 50' 42.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025752Алдар тал95° 50' 42.00" E47° 34' 20.00" N
NE-025753Харганат99° 37' 38.00" E46° 11' 4.49" N
NE-025753Харганат99° 37' 0.47" E46° 11' 4.49" N
NE-025753Харганат99° 37' 0.47" E46° 12' 1.56" N
NE-025753Харганат99° 37' 48.46" E46° 12' 1.56" N
NE-025753Харганат99° 37' 30.46" E46° 11' 31.56" N
NE-025753Харганат99° 37' 49.28" E46° 11' 26.65" N
NE-025753Харганат99° 37' 49.28" E46° 11' 18.00" N
NE-025753Харганат99° 37' 38.00" E46° 11' 18.00" N
NE-025753Харганат99° 37' 38.00" E46° 11' 4.49" N
NE-025740Чулуут96° 24' 30.00" E47° 7' 50.00" N
NE-025740Чулуут96° 24' 30.00" E47° 11' 1.60" N
NE-025740Чулуут96° 32' 20.00" E47° 11' 1.60" N
NE-025740Чулуут96° 32' 20.00" E47° 7' 50.00" N
NE-025740Чулуут96° 24' 30.00" E47° 7' 50.00" N
NE-025748Буян94° 17' 50.61" E49° 8' 2.95" N
NE-025748Буян94° 25' 37.73" E49° 8' 2.95" N
NE-025748Буян94° 25' 37.73" E49° 4' 33.75" N
NE-025748Буян94° 17' 50.61" E49° 4' 33.75" N
NE-025748Буян94° 17' 50.61" E49° 8' 2.95" N
NE-025749Хад103° 30' 25.71" E48° 5' 37.31" N
NE-025749Хад103° 37' 38.00" E48° 5' 37.31" N
NE-025749Хад103° 37' 38.00" E48° 0' 50.24" N
NE-025749Хад103° 31' 26.26" E48° 0' 50.24" N
NE-025749Хад103° 34' 24.54" E48° 3' 0.98" N
NE-025749Хад103° 30' 25.71" E48° 5' 37.31" N
NE-025739Дуутын уул93° 45' 43.56" E45° 33' 3.96" N
NE-025739Дуутын уул93° 50' 30.00" E45° 33' 3.96" N
NE-025739Дуутын уул93° 50' 30.00" E45° 31' 30.36" N
NE-025739Дуутын уул93° 45' 43.56" E45° 31' 30.36" N
NE-025739Дуутын уул93° 45' 43.56" E45° 33' 3.96" N
NE-025746Шар хөндий92° 15' 50.00" E48° 44' 51.70" N
NE-025746Шар хөндий92° 21' 30.00" E48° 44' 51.70" N
NE-025746Шар хөндий92° 21' 30.00" E48° 37' 59.00" N
NE-025746Шар хөндий92° 15' 50.00" E48° 37' 59.00" N
NE-025746Шар хөндий92° 15' 50.00" E48° 44' 51.70" N
NE-025742Зэст93° 51' 2.37" E47° 53' 41.64" N
NE-025742Зэст94° 2' 31.92" E47° 53' 41.64" N
NE-025742Зэст94° 2' 31.92" E47° 45' 22.68" N
NE-025742Зэст93° 51' 2.37" E47° 45' 22.68" N
NE-025742Зэст93° 51' 2.37" E47° 53' 41.64" N
NE-025751Даваат91° 47' 53.00" E49° 35' 41.76" N
NE-025751Даваат91° 47' 53.00" E49° 37' 14.69" N
NE-025751Даваат91° 48' 38.18" E49° 37' 14.69" N
NE-025751Даваат91° 51' 28.77" E49° 36' 31.61" N
NE-025751Даваат91° 51' 59.90" E49° 36' 39.94" N
NE-025751Даваат91° 52' 0.13" E49° 35' 41.76" N
NE-025751Даваат91° 47' 53.00" E49° 35' 41.76" N
NE-025754Өнцөг93° 28' 20.91" E47° 11' 55.41" N
NE-025754Өнцөг93° 29' 59.03" E47° 11' 55.41" N
NE-025754Өнцөг93° 29' 59.03" E47° 5' 4.71" N
NE-025754Өнцөг93° 26' 6.64" E47° 5' 4.71" N
NE-025754Өнцөг93° 25' 56.24" E47° 6' 31.51" N
NE-025754Өнцөг93° 28' 20.91" E47° 6' 31.51" N
NE-025754Өнцөг93° 28' 20.91" E47° 11' 55.41" N
NE-025745Тал94° 17' 6.00" E47° 3' 54.00" N
NE-025745Тал94° 29' 28.00" E47° 3' 54.00" N
NE-025745Тал94° 29' 28.00" E46° 51' 46.00" N
NE-025745Тал94° 17' 6.00" E46° 51' 46.00" N
NE-025745Тал94° 17' 6.00" E47° 3' 54.00" N
NE-025747Орд102° 21' 34.96" E46° 11' 19.39" N
NE-025747Орд102° 21' 34.96" E46° 10' 3.32" N
NE-025747Орд102° 18' 43.65" E46° 10' 3.32" N
NE-025747Орд102° 18' 43.65" E46° 11' 19.39" N
NE-025747Орд102° 21' 34.96" E46° 11' 19.39" N