2015.05.19-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025914Цахир үзүүр96° 30' 0.15" E46° 6' 46.50" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 30' 26.14" E46° 6' 41.50" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 34' 1.01" E46° 4' 10.89" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 40' 40.19" E46° 4' 43.47" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 45' 0.18" E46° 3' 53.50" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 45' 0.18" E46° 2' 18.49" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 44' 22.18" E46° 2' 18.49" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 44' 22.18" E46° 3' 35.30" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 37' 1.47" E46° 4' 22.50" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 37' 1.17" E46° 3' 49.50" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 29' 39.16" E46° 3' 49.50" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 29' 39.15" E46° 5' 24.50" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 23' 37.14" E46° 6' 16.50" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 22' 58.95" E46° 6' 35.11" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 23' 50.67" E46° 7' 8.31" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 23' 53.35" E46° 7' 13.87" N
NE-025914Цахир үзүүр96° 30' 0.15" E46° 6' 46.50" N
NE-025916Эрдэнэт91° 30' 19.00" E48° 25' 10.00" N
NE-025916Эрдэнэт91° 34' 41.00" E48° 25' 10.00" N
NE-025916Эрдэнэт91° 34' 41.00" E48° 21' 58.00" N
NE-025916Эрдэнэт91° 30' 19.00" E48° 21' 58.00" N
NE-025916Эрдэнэт91° 30' 19.00" E48° 25' 10.00" N
NE-025920Тээл97° 14' 13.17" E45° 50' 0.00" N
NE-025920Тээл97° 8' 55.14" E45° 50' 0.00" N
NE-025920Тээл97° 8' 55.14" E45° 53' 17.50" N
NE-025920Тээл97° 14' 13.17" E45° 50' 48.88" N
NE-025920Тээл97° 14' 13.17" E45° 50' 0.00" N
NE-025922Эрдэнэ97° 37' 30.30" E45° 11' 20.69" N
NE-025922Эрдэнэ97° 38' 9.89" E45° 11' 3.12" N
NE-025922Эрдэнэ97° 39' 57.90" E45° 10' 23.47" N
NE-025922Эрдэнэ97° 41' 56.56" E45° 9' 22.08" N
NE-025922Эрдэнэ97° 41' 56.56" E45° 8' 1.47" N
NE-025922Эрдэнэ97° 37' 30.30" E45° 8' 1.47" N
NE-025922Эрдэнэ97° 37' 30.30" E45° 11' 20.69" N
NE-025929Хуягт97° 32' 29.50" E48° 17' 1.74" N
NE-025929Хуягт97° 35' 0.29" E48° 17' 1.74" N
NE-025929Хуягт97° 35' 0.29" E48° 16' 47.75" N
NE-025929Хуягт97° 33' 43.92" E48° 16' 7.85" N
NE-025929Хуягт97° 33' 15.70" E48° 16' 30.91" N
NE-025929Хуягт97° 32' 29.50" E48° 17' 1.74" N
NE-025919Есөнбулаг96° 37' 1.17" E46° 4' 22.50" N
NE-025919Есөнбулаг96° 37' 1.17" E46° 4' 25.64" N
NE-025919Есөнбулаг96° 40' 40.19" E46° 4' 43.47" N
NE-025919Есөнбулаг96° 45' 0.18" E46° 3' 53.50" N
NE-025919Есөнбулаг96° 45' 0.18" E46° 2' 18.49" N
NE-025919Есөнбулаг96° 44' 22.18" E46° 2' 18.49" N
NE-025919Есөнбулаг96° 44' 22.18" E46° 3' 35.50" N
NE-025919Есөнбулаг96° 37' 1.17" E46° 4' 22.50" N
NE-025913Чулуут97° 9' 5.00" E45° 58' 56.00" N
NE-025913Чулуут97° 19' 31.00" E45° 58' 56.00" N
NE-025913Чулуут97° 19' 31.00" E45° 55' 3.00" N
NE-025913Чулуут97° 9' 5.00" E45° 55' 3.00" N
NE-025913Чулуут97° 9' 5.00" E45° 58' 56.00" N
NE-025918Маань толгой97° 36' 56.65" E46° 56' 57.92" N
NE-025918Маань толгой97° 41' 40.33" E46° 56' 57.92" N
NE-025918Маань толгой97° 41' 40.33" E46° 51' 16.18" N
NE-025918Маань толгой97° 36' 56.65" E46° 51' 16.18" N
NE-025918Маань толгой97° 36' 56.65" E46° 56' 57.92" N
NE-025928Хайрхан-1100° 10' 5.00" E43° 26' 0.00" N
NE-025928Хайрхан-1100° 12' 36.00" E43° 26' 0.00" N
NE-025928Хайрхан-1100° 12' 36.00" E43° 24' 5.00" N
NE-025928Хайрхан-1100° 10' 5.00" E43° 24' 5.00" N
NE-025928Хайрхан-1100° 10' 5.00" E43° 26' 0.00" N
NE-025930Дөрвөлжин97° 42' 0.00" E45° 8' 1.47" N
NE-025930Дөрвөлжин97° 43' 42.00" E45° 8' 1.47" N
NE-025930Дөрвөлжин97° 43' 42.00" E45° 5' 41.39" N
NE-025930Дөрвөлжин97° 42' 0.00" E45° 5' 41.39" N
NE-025930Дөрвөлжин97° 42' 0.00" E45° 8' 1.47" N
NE-025912Хүрэн уул97° 16' 0.25" E45° 38' 14.69" N
NE-025912Хүрэн уул97° 22' 5.79" E45° 38' 12.86" N
NE-025912Хүрэн уул97° 22' 0.35" E45° 34' 23.00" N
NE-025912Хүрэн уул97° 18' 10.00" E45° 34' 23.00" N
NE-025912Хүрэн уул97° 18' 10.00" E45° 32' 22.70" N
NE-025912Хүрэн уул97° 18' 8.79" E45° 32' 22.25" N
NE-025912Хүрэн уул97° 6' 19.97" E45° 32' 23.65" N
NE-025912Хүрэн уул97° 6' 19.97" E45° 34' 21.51" N
NE-025912Хүрэн уул97° 16' 0.24" E45° 34' 21.52" N
NE-025912Хүрэн уул97° 16' 0.25" E45° 38' 14.69" N
NE-025921Улаан96° 56' 0.00" E45° 45' 46.00" N
NE-025921Улаан96° 56' 0.00" E45° 42' 1.52" N
NE-025921Улаан96° 55' 15.67" E45° 42' 1.52" N
NE-025921Улаан96° 54' 45.79" E45° 43' 23.53" N
NE-025921Улаан96° 52' 30.24" E45° 43' 4.05" N
NE-025921Улаан96° 51' 46.94" E45° 43' 47.46" N
NE-025921Улаан96° 51' 0.21" E45° 43' 44.79" N
NE-025921Улаан96° 51' 0.21" E45° 45' 46.00" N
NE-025921Улаан96° 56' 0.00" E45° 45' 46.00" N
NE-025925Өндөр94° 29' 59.91" E45° 30' 0.00" N
NE-025925Өндөр94° 35' 0.00" E45° 30' 0.00" N
NE-025925Өндөр94° 35' 0.00" E45° 28' 0.00" N
NE-025925Өндөр94° 29' 59.91" E45° 28' 0.00" N
NE-025925Өндөр94° 29' 59.91" E45° 30' 0.00" N
NE-025926Баруун97° 37' 30.30" E45° 11' 20.69" N
NE-025926Баруун97° 38' 9.89" E45° 11' 3.12" N
NE-025926Баруун97° 39' 57.90" E45° 10' 23.47" N
NE-025926Баруун97° 41' 56.56" E45° 9' 22.08" N
NE-025926Баруун97° 41' 59.80" E45° 9' 19.61" N
NE-025926Баруун97° 41' 59.80" E45° 8' 1.47" N
NE-025926Баруун97° 37' 30.30" E45° 8' 1.47" N
NE-025926Баруун97° 37' 30.30" E45° 11' 20.69" N
NE-025917Ноён-1102° 20' 38.00" E42° 48' 23.00" N
NE-025917Ноён-1102° 33' 10.00" E42° 48' 23.00" N
NE-025917Ноён-1102° 33' 10.00" E42° 42' 48.00" N
NE-025917Ноён-1102° 20' 38.00" E42° 42' 48.00" N
NE-025917Ноён-1102° 20' 38.00" E42° 48' 23.00" N
NE-025924Битүүт96° 51' 9.27" E45° 46' 1.52" N
NE-025924Битүүт96° 56' 0.20" E45° 46' 1.52" N
NE-025924Битүүт96° 56' 0.19" E45° 42' 1.52" N
NE-025924Битүүт96° 55' 15.67" E45° 42' 1.52" N
NE-025924Битүүт96° 54' 45.79" E45° 43' 23.53" N
NE-025924Битүүт96° 52' 30.24" E45° 43' 4.05" N
NE-025924Битүүт96° 51' 49.94" E45° 43' 47.46" N
NE-025924Битүүт96° 51' 0.21" E45° 43' 44.79" N
NE-025924Битүүт96° 51' 0.21" E45° 45' 46.81" N
NE-025924Битүүт96° 51' 9.27" E45° 46' 1.52" N
NE-025927Ноён-2102° 12' 30.00" E42° 42' 48.00" N
NE-025927Ноён-2102° 22' 0.83" E42° 42' 48.00" N
NE-025927Ноён-2102° 22' 0.83" E42° 37' 0.00" N
NE-025927Ноён-2102° 12' 30.00" E42° 37' 0.00" N
NE-025927Ноён-2102° 12' 30.00" E42° 42' 48.00" N
NE-025915Байдрагийн хөндий96° 40' 4.00" E46° 18' 36.00" N
NE-025915Байдрагийн хөндий96° 43' 2.00" E46° 18' 36.00" N
NE-025915Байдрагийн хөндий96° 43' 2.00" E46° 16' 55.00" N
NE-025915Байдрагийн хөндий96° 40' 4.00" E46° 16' 55.00" N
NE-025915Байдрагийн хөндий96° 40' 4.00" E46° 18' 36.00" N
NE-025923Даваа96° 25' 4.15" E46° 1' 0.00" N
NE-025923Даваа96° 28' 26.15" E46° 1' 0.00" N
NE-025923Даваа96° 28' 26.15" E46° 0' 26.49" N
NE-025923Даваа96° 28' 55.12" E46° 0' 26.49" N
NE-025923Даваа96° 28' 55.12" E46° 0' 1.52" N
NE-025923Даваа96° 12' 50.57" E46° 0' 1.51" N
NE-025923Даваа96° 12' 50.57" E46° 0' 2.54" N
NE-025923Даваа96° 12' 50.80" E46° 0' 2.54" N
NE-025923Даваа96° 13' 56.09" E46° 0' 42.51" N
NE-025923Даваа96° 14' 33.34" E46° 0' 2.37" N
NE-025923Даваа96° 14' 42.35" E46° 0' 2.39" N
NE-025923Даваа96° 15' 28.77" E46° 0' 33.49" N
NE-025923Даваа96° 25' 4.15" E46° 0' 33.49" N
NE-025923Даваа96° 25' 4.15" E46° 1' 0.00" N