Ашигт малтмалын газрын даргын 2015 оны а/36 тоот тушаалын дагуу доорх солбицол бүхий талбайнуудыг Кадастрын бүртгэлийн системд ердийн журмаар шийдвэрлэх өргөдлийн талбайд бүртгэсэн. Үүнд:

  1. Увс аймгийн Наранбулаг, Өлгий сумдын нутаг 10033.55 га бүхий Баруун хавцал нэртэй талбайд М-46-101

талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

20

59.18

49

1

31.74

2

92

14

59.18

49

1

31.73

3

92

14

59.21

49

8

56.73

4

92

20

59.19

49

8

56.74

  1. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Улаанхус сумдын нутаг 6438.75 га бүхий Алтайн нэртэй талбайд

талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

89

14

55.85

49

0

0

2

89

14

55.85

48

59

2.7

3

89

18

2.85

48

59

2.7

4

89

18

2.86

48

51

15.69

5

89

14

27.12

48

51

15.69

6

89

14

27.12

49

0

0

  1. Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын нутаг 2393.76 га бүхий Хотгор нэртэй талбайд

талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

18

2.95

48

32

58.66

2

90

18

2.95

48

30

1.67

3

90

16

43.99

48

30

1.67

4

90

16

43.97

48

30

46.67

5

90

14

39.87

48

30

46.67

6

90

14

39.87

48

32

21.67

7

90

11

19.96

48

32

21.67

8

90

11

19.96

48

32

58.65

  1. Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын нутаг 2994.04 га бүхий     Бахлайн нуруу нэртэй талбайд

талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

15

58.98

49

21

52.74

2

90

12

57.96

49

21

52.74

3

90

12

57.96

49

26

18.24

4

90

15

58.98

49

26

18.24

  1. Ховд аймгийн Дарви сумын нутаг 1981.15 га бүхий Бумбатын алаг нэртэй талбайд

талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

93

25

56.22

47

6

31.55

2

93

26

6.54

47

5

4.6

3

93

25

47.57

47

5

4.64

4

93

22

32.2

47

4

25.36

5

93

22

32.2

47

4

25.74

6

93

20

59.08

47

5

26.35

7

93

21

13.38

47

6

31.55

  1. Ховд аймгийн Булган Үенч сумдын нутаг 7040.75 га бүхий Улаан дэл  нэртэй талбайд

талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

54

49.33

46

3

1.39

2

91

54

49.33

46

0

1.37

3

91

45

0.01

46

0

1.37

4

91

45

0.01

46

3

1.39

АМГ-ын Кадастрын хэлтэс