2015.09.03-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026138Жаргалант104° 39' 34.53" E48° 43' 8.26" N
NE-026138Жаргалант104° 39' 34.53" E48° 41' 31.85" N
NE-026138Жаргалант104° 38' 40.98" E48° 41' 31.85" N
NE-026138Жаргалант104° 38' 40.98" E48° 40' 41.85" N
NE-026138Жаргалант104° 37' 51.00" E48° 40' 41.85" N
NE-026138Жаргалант104° 37' 51.00" E48° 42' 51.85" N
NE-026138Жаргалант104° 37' 56.00" E48° 42' 51.85" N
NE-026138Жаргалант104° 37' 56.00" E48° 43' 8.26" N
NE-026138Жаргалант104° 39' 34.53" E48° 43' 8.26" N
NE-026141Шижир106° 23' 2.00" E48° 52' 22.00" N
NE-026141Шижир106° 25' 40.00" E48° 52' 22.00" N
NE-026141Шижир106° 25' 40.00" E48° 51' 28.00" N
NE-026141Шижир106° 23' 2.00" E48° 51' 28.00" N
NE-026141Шижир106° 23' 2.00" E48° 52' 22.00" N
NE-026142Бек110° 48' 0.00" E47° 37' 40.00" N
NE-026142Бек110° 48' 0.00" E47° 33' 40.00" N
NE-026142Бек110° 45' 30.00" E47° 33' 40.00" N
NE-026142Бек110° 45' 30.00" E47° 37' 40.00" N
NE-026142Бек110° 48' 0.00" E47° 37' 40.00" N
NE-026149Одод106° 46' 22.00" E45° 19' 59.00" N
NE-026149Одод106° 59' 59.00" E45° 19' 59.00" N
NE-026149Одод106° 59' 59.00" E45° 14' 20.00" N
NE-026149Одод106° 52' 0.00" E45° 14' 20.00" N
NE-026149Одод106° 52' 0.00" E45° 15' 20.00" N
NE-026149Одод106° 50' 30.00" E45° 15' 20.00" N
NE-026149Одод106° 50' 30.00" E45° 14' 20.00" N
NE-026149Одод106° 46' 22.00" E45° 14' 20.00" N
NE-026149Одод106° 46' 22.00" E45° 19' 59.00" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 5' 41.56" E49° 2' 59.09" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 5' 41.56" E49° 6' 0.00" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 12' 33.61" E49° 6' 0.00" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 12' 33.61" E49° 4' 57.99" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 10' 28.00" E49° 4' 57.99" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 10' 28.00" E49° 4' 22.00" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 8' 47.93" E49° 4' 22.00" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 8' 47.93" E49° 3' 23.21" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 7' 0.57" E49° 3' 23.21" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 7' 0.57" E49° 2' 59.09" N
NE-026137Баян голын хөндий106° 5' 41.56" E49° 2' 59.09" N
NE-026133Асгат уул110° 14' 55.00" E47° 28' 8.00" N
NE-026133Асгат уул110° 17' 0.00" E47° 28' 8.00" N
NE-026133Асгат уул110° 17' 0.00" E47° 25' 31.75" N
NE-026133Асгат уул110° 14' 55.00" E47° 25' 31.75" N
NE-026133Асгат уул110° 14' 55.00" E47° 28' 8.00" N
NE-026135Бага баян105° 0' 0.00" E43° 0' 1.35" N
NE-026135Бага баян105° 15' 1.26" E43° 0' 1.35" N
NE-026135Бага баян105° 15' 1.26" E42° 56' 40.00" N
NE-026135Бага баян105° 9' 20.00" E42° 56' 40.00" N
NE-026135Бага баян105° 9' 20.00" E42° 55' 59.00" N
NE-026135Бага баян105° 0' 0.00" E42° 55' 59.00" N
NE-026135Бага баян105° 0' 0.00" E43° 0' 1.35" N
NE-026139Их уул105° 44' 33.36" E44° 22' 33.45" N
NE-026139Их уул105° 51' 19.34" E44° 22' 33.45" N
NE-026139Их уул105° 51' 19.34" E44° 20' 23.47" N
NE-026139Их уул105° 44' 33.36" E44° 20' 23.47" N
NE-026139Их уул105° 44' 33.36" E44° 22' 33.45" N
NE-026144Наран109° 36' 16.80" E44° 51' 42.63" N
NE-026144Наран109° 45' 31.63" E44° 51' 42.63" N
NE-026144Наран109° 45' 31.63" E44° 46' 26.59" N
NE-026144Наран109° 44' 56.63" E44° 44' 36.59" N
NE-026144Наран109° 42' 31.63" E44° 44' 36.59" N
NE-026144Наран109° 42' 32.00" E44° 47' 18.00" N
NE-026144Наран109° 36' 16.80" E44° 47' 18.00" N
NE-026144Наран109° 36' 16.80" E44° 47' 31.56" N
NE-026144Наран109° 40' 41.80" E44° 48' 11.56" N
NE-026144Наран109° 39' 21.81" E44° 49' 26.56" N
NE-026144Наран109° 36' 16.80" E44° 49' 32.74" N
NE-026144Наран109° 36' 16.80" E44° 51' 42.63" N
NE-026147Аргал104° 53' 6.73" E48° 0' 1.76" N
NE-026147Аргал104° 54' 32.49" E48° 1' 10.96" N
NE-026147Аргал104° 58' 0.96" E48° 2' 31.27" N
NE-026147Аргал104° 58' 0.96" E48° 0' 1.77" N
NE-026147Аргал104° 53' 6.73" E48° 0' 1.76" N
NE-026148Харгант уул106° 3' 15.00" E44° 36' 30.00" N
NE-026148Харгант уул106° 8' 3.00" E44° 36' 30.00" N
NE-026148Харгант уул106° 8' 3.00" E44° 32' 25.00" N
NE-026148Харгант уул106° 3' 15.00" E44° 32' 25.00" N
NE-026148Харгант уул106° 3' 15.00" E44° 36' 30.00" N
NE-026132Цагаан111° 46' 29.28" E47° 59' 2.04" N
NE-026132Цагаан111° 49' 40.58" E47° 59' 2.04" N
NE-026132Цагаан111° 51' 7.20" E47° 56' 43.80" N
NE-026132Цагаан111° 52' 27.20" E47° 57' 22.66" N
NE-026132Цагаан111° 54' 2.16" E47° 56' 40.59" N
NE-026132Цагаан111° 53' 17.88" E47° 57' 47.28" N
NE-026132Цагаан111° 52' 27.20" E47° 57' 22.66" N
NE-026132Цагаан111° 52' 1.38" E47° 57' 34.10" N
NE-026132Цагаан111° 51' 34.41" E47° 59' 2.04" N
NE-026132Цагаан111° 57' 0.00" E47° 59' 2.04" N
NE-026132Цагаан111° 57' 0.00" E47° 54' 18.00" N
NE-026132Цагаан111° 46' 29.28" E47° 54' 18.00" N
NE-026132Цагаан111° 46' 29.28" E47° 59' 2.04" N
NE-026134Сарчин-уул105° 56' 58.00" E49° 11' 36.00" N
NE-026134Сарчин-уул105° 59' 56.00" E49° 11' 36.00" N
NE-026134Сарчин-уул105° 59' 56.00" E49° 7' 36.00" N
NE-026134Сарчин-уул105° 56' 58.00" E49° 7' 36.00" N
NE-026134Сарчин-уул105° 56' 58.00" E49° 11' 36.00" N
NE-026136Өндөршил108° 21' 12.09" E45° 8' 20.00" N
NE-026136Өндөршил108° 30' 3.29" E45° 8' 20.00" N
NE-026136Өндөршил108° 30' 3.29" E45° 3' 48.06" N
NE-026136Өндөршил108° 21' 12.09" E45° 3' 48.06" N
NE-026136Өндөршил108° 21' 12.09" E45° 8' 20.00" N
NE-026146Алтгана105° 3' 21.07" E48° 50' 1.87" N
NE-026146Алтгана105° 5' 16.43" E48° 50' 1.87" N
NE-026146Алтгана105° 5' 16.43" E48° 48' 56.36" N
NE-026146Алтгана105° 9' 0.00" E48° 48' 56.36" N
NE-026146Алтгана105° 9' 0.00" E48° 45' 31.87" N
NE-026146Алтгана105° 3' 21.07" E48° 45' 31.87" N
NE-026146Алтгана105° 3' 21.07" E48° 50' 1.87" N
NE-026140Хашаат107° 15' 22.65" E47° 21' 1.73" N
NE-026140Хашаат107° 22' 50.00" E47° 21' 0.00" N
NE-026140Хашаат107° 22' 50.00" E47° 17' 12.99" N
NE-026140Хашаат107° 19' 14.66" E47° 17' 12.99" N
NE-026140Хашаат107° 19' 14.66" E47° 16' 24.99" N
NE-026140Хашаат107° 22' 50.00" E47° 16' 24.99" N
NE-026140Хашаат107° 22' 50.00" E47° 14' 0.10" N
NE-026140Хашаат107° 20' 0.00" E47° 14' 0.10" N
NE-026140Хашаат107° 20' 0.00" E47° 12' 42.00" N
NE-026140Хашаат107° 14' 59.78" E47° 12' 42.00" N
NE-026140Хашаат107° 13' 53.08" E47° 17' 23.93" N
NE-026140Хашаат107° 14' 50.77" E47° 17' 22.83" N
NE-026140Хашаат107° 16' 40.38" E47° 19' 23.74" N
NE-026140Хашаат107° 15' 22.65" E47° 21' 1.73" N
NE-026145Зүүн хадат111° 53' 30.00" E47° 57' 54.00" N
NE-026145Зүүн хадат111° 55' 30.00" E47° 57' 54.00" N
NE-026145Зүүн хадат111° 55' 30.00" E47° 56' 0.00" N
NE-026145Зүүн хадат111° 54' 4.00" E47° 56' 0.00" N
NE-026145Зүүн хадат111° 54' 4.00" E47° 56' 41.00" N
NE-026145Зүүн хадат111° 53' 30.00" E47° 56' 55.00" N
NE-026145Зүүн хадат111° 53' 30.00" E47° 57' 54.00" N
NE-026143Овоот107° 39' 14.94" E47° 27' 39.00" N
NE-026143Овоот107° 42' 59.38" E47° 27' 39.00" N
NE-026143Овоот107° 42' 59.38" E47° 24' 22.00" N
NE-026143Овоот107° 39' 14.94" E47° 24' 22.00" N
NE-026143Овоот107° 39' 14.94" E47° 27' 39.00" N
NE-026150Булаг107° 34' 0.00" E47° 16' 58.00" N
NE-026150Булаг107° 38' 30.00" E47° 16' 58.00" N
NE-026150Булаг107° 38' 30.00" E47° 14' 33.00" N
NE-026150Булаг107° 34' 0.00" E47° 14' 33.00" N
NE-026150Булаг107° 34' 0.00" E47° 16' 58.00" N