2015.10.02-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026423Өлзийт104° 45' 45.99" E48° 42' 1.86" N
NE-026423Өлзийт104° 40' 49.98" E48° 42' 1.86" N
NE-026423Өлзийт104° 40' 49.98" E48° 43' 6.00" N
NE-026423Өлзийт104° 44' 42.30" E48° 43' 6.00" N
NE-026423Өлзийт104° 44' 42.30" E48° 42' 30.00" N
NE-026423Өлзийт104° 45' 45.99" E48° 42' 30.00" N
NE-026423Өлзийт104° 45' 45.99" E48° 42' 1.86" N
NE-026436Баян106° 1' 26.07" E42° 48' 0.00" N
NE-026436Баян106° 5' 10.93" E42° 48' 0.00" N
NE-026436Баян106° 5' 10.93" E42° 44' 31.32" N
NE-026436Баян106° 1' 26.07" E42° 44' 31.32" N
NE-026436Баян106° 1' 26.07" E42° 48' 0.00" N
NE-026420Шаргалт106° 17' 0.00" E49° 15' 10.00" N
NE-026420Шаргалт106° 22' 31.00" E49° 15' 10.00" N
NE-026420Шаргалт106° 22' 31.00" E49° 14' 1.47" N
NE-026420Шаргалт106° 17' 0.00" E49° 14' 1.47" N
NE-026420Шаргалт106° 17' 0.00" E49° 15' 10.00" N
NE-026433Жаргалт109° 20' 56.00" E47° 36' 31.78" N
NE-026433Жаргалт109° 20' 56.00" E47° 39' 47.47" N
NE-026433Жаргалт109° 24' 16.62" E47° 39' 47.47" N
NE-026433Жаргалт109° 24' 16.62" E47° 36' 31.78" N
NE-026433Жаргалт109° 20' 56.00" E47° 36' 31.78" N
NE-026425Эрдэнэ107° 13' 53.81" E47° 17' 23.94" N
NE-026425Эрдэнэ107° 19' 2.91" E47° 17' 23.94" N
NE-026425Эрдэнэ107° 19' 2.91" E47° 16' 24.98" N
NE-026425Эрдэнэ107° 14' 7.48" E47° 16' 24.98" N
NE-026425Эрдэнэ107° 13' 53.81" E47° 17' 23.94" N
NE-026426Элст110° 15' 0.00" E43° 45' 56.06" N
NE-026426Элст110° 13' 49.89" E43° 47' 33.85" N
NE-026426Элст110° 10' 31.92" E43° 47' 41.22" N
NE-026426Элст110° 9' 1.84" E43° 49' 46.57" N
NE-026426Элст110° 5' 43.77" E43° 49' 53.83" N
NE-026426Элст110° 4' 13.49" E43° 51' 59.12" N
NE-026426Элст110° 0' 55.29" E43° 52' 6.27" N
NE-026426Элст109° 59' 7.57" E43° 50' 8.11" N
NE-026426Элст109° 57' 15.00" E43° 50' 12.10" N
NE-026426Элст109° 57' 15.00" E43° 55' 1.50" N
NE-026426Элст110° 15' 0.00" E43° 55' 1.50" N
NE-026426Элст110° 15' 0.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026426Элст110° 5' 44.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026426Элст110° 5' 44.00" E43° 49' 54.00" N
NE-026426Элст110° 15' 0.00" E43° 49' 54.00" N
NE-026426Элст110° 15' 0.00" E43° 45' 56.06" N
NE-026427Тал115° 10' 32.82" E48° 42' 0.92" N
NE-026427Тал115° 10' 32.82" E48° 45' 1.95" N
NE-026427Тал115° 30' 2.44" E48° 45' 1.95" N
NE-026427Тал115° 30' 2.44" E48° 42' 0.92" N
NE-026427Тал115° 10' 32.82" E48° 42' 0.92" N
NE-026435Шар хадын овоо110° 45' 30.01" E47° 37' 40.03" N
NE-026435Шар хадын овоо110° 45' 30.01" E47° 43' 35.78" N
NE-026435Шар хадын овоо110° 52' 20.23" E47° 43' 35.78" N
NE-026435Шар хадын овоо110° 52' 20.23" E47° 37' 40.03" N
NE-026435Шар хадын овоо110° 45' 30.01" E47° 37' 40.03" N
NE-026421Ёл толгой108° 10' 6.56" E47° 49' 11.86" N
NE-026421Ёл толгой108° 13' 4.22" E47° 48' 36.82" N
NE-026421Ёл толгой108° 13' 26.97" E47° 44' 46.77" N
NE-026421Ёл толгой108° 11' 45.60" E47° 44' 46.77" N
NE-026421Ёл толгой108° 9' 57.97" E47° 47' 20.15" N
NE-026421Ёл толгой108° 8' 21.73" E47° 47' 51.40" N
NE-026421Ёл толгой108° 9' 24.68" E47° 48' 51.26" N
NE-026421Ёл толгой108° 10' 6.56" E47° 49' 11.86" N
NE-026424Жавхлант105° 0' 4.20" E44° 24' 41.48" N
NE-026424Жавхлант105° 7' 56.26" E44° 24' 41.46" N
NE-026424Жавхлант105° 7' 56.26" E44° 23' 51.47" N
NE-026424Жавхлант105° 0' 4.20" E44° 23' 51.47" N
NE-026424Жавхлант105° 0' 4.20" E44° 24' 41.48" N
NE-026429Улаан хад110° 37' 0.00" E47° 35' 0.00" N
NE-026429Улаан хад110° 43' 0.00" E47° 35' 0.00" N
NE-026429Улаан хад110° 43' 0.00" E47° 31' 0.00" N
NE-026429Улаан хад110° 37' 0.00" E47° 31' 0.00" N
NE-026429Улаан хад110° 37' 0.00" E47° 35' 0.00" N
NE-026434Овоот105° 15' 1.24" E42° 56' 33.50" N
NE-026434Овоот105° 9' 29.01" E42° 56' 33.50" N
NE-026434Овоот105° 9' 29.01" E42° 59' 43.00" N
NE-026434Овоот105° 15' 1.24" E42° 59' 43.00" N
NE-026434Овоот105° 15' 1.24" E42° 56' 33.50" N
NE-026431Орд106° 0' 0.00" E45° 27' 20.00" N
NE-026431Орд106° 13' 53.00" E45° 27' 20.00" N
NE-026431Орд106° 13' 53.00" E45° 20' 0.00" N
NE-026431Орд106° 0' 0.00" E45° 20' 0.00" N
NE-026431Орд106° 0' 0.00" E45° 27' 20.00" N
NE-026419Улаанчулуут111° 29' 0.00" E47° 25' 11.75" N
NE-026419Улаанчулуут111° 34' 0.00" E47° 25' 11.75" N
NE-026419Улаанчулуут111° 34' 0.00" E47° 24' 3.64" N
NE-026419Улаанчулуут111° 29' 0.00" E47° 24' 3.64" N
NE-026419Улаанчулуут111° 29' 0.00" E47° 25' 11.75" N
NE-026422Нуурын111° 19' 51.59" E46° 25' 1.65" N
NE-026422Нуурын111° 19' 51.58" E46° 22' 6.68" N
NE-026422Нуурын111° 19' 22.02" E46° 22' 6.68" N
NE-026422Нуурын111° 19' 22.02" E46° 22' 21.66" N
NE-026422Нуурын111° 18' 22.02" E46° 22' 21.66" N
NE-026422Нуурын111° 18' 22.02" E46° 21' 46.65" N
NE-026422Нуурын111° 19' 51.58" E46° 21' 46.65" N
NE-026422Нуурын111° 19' 51.58" E46° 20' 3.88" N
NE-026422Нуурын111° 15' 49.86" E46° 20' 3.88" N
NE-026422Нуурын111° 15' 49.86" E46° 21' 2.15" N
NE-026422Нуурын111° 17' 42.00" E46° 21' 31.66" N
NE-026422Нуурын111° 17' 1.99" E46° 22' 11.66" N
NE-026422Нуурын111° 15' 49.86" E46° 21' 47.62" N
NE-026422Нуурын111° 15' 49.86" E46° 25' 1.65" N
NE-026422Нуурын111° 19' 51.59" E46° 25' 1.65" N
NE-026428Шавагтай107° 48' 1.56" E43° 24' 1.42" N
NE-026428Шавагтай107° 53' 55.89" E43° 24' 1.42" N
NE-026428Шавагтай107° 53' 55.89" E43° 22' 7.51" N
NE-026428Шавагтай107° 48' 1.56" E43° 22' 7.51" N
NE-026428Шавагтай107° 48' 1.56" E43° 24' 1.42" N
NE-026430Олох111° 7' 2.01" E46° 9' 36.00" N
NE-026430Олох111° 2' 58.00" E46° 9' 36.00" N
NE-026430Олох111° 2' 58.00" E46° 13' 16.69" N
NE-026430Олох111° 7' 2.01" E46° 13' 16.69" N
NE-026430Олох111° 7' 2.01" E46° 9' 36.00" N
NE-026432Булан104° 49' 41.11" E44° 35' 16.25" N
NE-026432Булан104° 48' 24.15" E44° 37' 4.49" N
NE-026432Булан104° 45' 26.69" E44° 38' 55.00" N
NE-026432Булан104° 49' 41.12" E44° 38' 55.00" N
NE-026432Булан104° 49' 41.11" E44° 37' 58.49" N
NE-026432Булан104° 48' 30.15" E44° 37' 58.49" N
NE-026432Булан104° 49' 41.11" E44° 37' 23.98" N
NE-026432Булан104° 49' 41.11" E44° 35' 16.25" N