2015.10.08-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026501Их овоо108° 10' 45.15" E47° 27' 17.75" N
NE-026501Их овоо108° 13' 32.39" E47° 27' 57.74" N
NE-026501Их овоо108° 13' 32.39" E47° 23' 21.24" N
NE-026501Их овоо108° 10' 45.15" E47° 23' 21.24" N
NE-026501Их овоо108° 10' 45.15" E47° 27' 17.75" N
NE-026503Орхон105° 0' 1.09" E48° 54' 15.73" N
NE-026503Орхон105° 0' 1.09" E48° 49' 37.82" N
NE-026503Орхон104° 58' 56.54" E48° 50' 27.56" N
NE-026503Орхон104° 59' 22.38" E48° 53' 28.60" N
NE-026503Орхон105° 0' 1.09" E48° 54' 15.73" N
NE-026494Овоо105° 0' 1.11" E46° 42' 0.63" N
NE-026494Овоо105° 1' 32.93" E46° 42' 0.63" N
NE-026494Овоо105° 1' 32.93" E46° 33' 22.31" N
NE-026494Овоо105° 0' 53.00" E46° 33' 30.00" N
NE-026494Овоо105° 0' 52.10" E46° 33' 3.21" N
NE-026494Овоо105° 0' 1.11" E46° 33' 3.21" N
NE-026494Овоо105° 0' 1.11" E46° 42' 0.63" N
NE-026498Агар108° 4' 26.52" E45° 38' 12.53" N
NE-026498Агар108° 4' 26.52" E45° 38' 6.60" N
NE-026498Агар108° 4' 42.82" E45° 38' 6.60" N
NE-026498Агар108° 5' 26.52" E45° 37' 50.71" N
NE-026498Агар108° 5' 26.52" E45° 35' 58.60" N
NE-026498Агар108° 0' 39.70" E45° 35' 58.60" N
NE-026498Агар108° 4' 1.58" E45° 38' 21.60" N
NE-026498Агар108° 4' 26.52" E45° 38' 12.53" N
NE-026508Шилийн эрдэнэс108° 29' 44.73" E45° 21' 40.58" N
NE-026508Шилийн эрдэнэс108° 29' 44.73" E45° 18' 13.77" N
NE-026508Шилийн эрдэнэс108° 25' 31.64" E45° 18' 46.59" N
NE-026508Шилийн эрдэнэс108° 25' 58.55" E45° 17' 46.03" N
NE-026508Шилийн эрдэнэс108° 17' 31.61" E45° 17' 46.03" N
NE-026508Шилийн эрдэнэс108° 17' 31.63" E45° 21' 40.58" N
NE-026508Шилийн эрдэнэс108° 29' 44.73" E45° 21' 40.58" N
NE-026499Сайхан105° 35' 53.12" E49° 4' 1.90" N
NE-026499Сайхан105° 32' 51.12" E49° 4' 1.90" N
NE-026499Сайхан105° 32' 51.12" E49° 4' 23.85" N
NE-026499Сайхан105° 33' 2.28" E49° 4' 28.81" N
NE-026499Сайхан105° 33' 5.29" E49° 4' 30.39" N
NE-026499Сайхан105° 33' 10.08" E49° 4' 34.46" N
NE-026499Сайхан105° 33' 36.66" E49° 5' 6.37" N
NE-026499Сайхан105° 33' 36.67" E49° 5' 6.38" N
NE-026499Сайхан105° 35' 53.12" E49° 5' 6.38" N
NE-026499Сайхан105° 35' 53.12" E49° 4' 1.90" N
NE-026490Дун-2113° 53' 35.41" E49° 3' 37.00" N
NE-026490Дун-2113° 46' 29.17" E49° 3' 37.00" N
NE-026490Дун-2113° 46' 29.17" E49° 4' 5.43" N
NE-026490Дун-2113° 47' 13.51" E49° 3' 53.38" N
NE-026490Дун-2113° 48' 55.73" E49° 4' 33.76" N
NE-026490Дун-2113° 49' 51.11" E49° 5' 32.27" N
NE-026490Дун-2113° 49' 51.11" E49° 5' 1.98" N
NE-026490Дун-2113° 53' 35.41" E49° 5' 1.98" N
NE-026490Дун-2113° 53' 35.41" E49° 3' 37.00" N
NE-026496Бурхан тал106° 0' 1.40" E43° 16' 1.37" N
NE-026496Бурхан тал106° 2' 57.28" E43° 16' 1.37" N
NE-026496Бурхан тал106° 3' 35.65" E43° 8' 41.81" N
NE-026496Бурхан тал106° 0' 1.40" E43° 8' 41.81" N
NE-026496Бурхан тал106° 0' 1.40" E43° 16' 1.37" N
NE-026492Өндөр111° 9' 58.94" E43° 57' 12.10" N
NE-026492Өндөр111° 8' 33.73" E43° 57' 51.51" N
NE-026492Өндөр111° 4' 26.61" E43° 56' 1.49" N
NE-026492Өндөр111° 4' 26.61" E43° 58' 48.00" N
NE-026492Өндөр111° 0' 2.05" E43° 58' 48.00" N
NE-026492Өндөр111° 0' 2.05" E44° 1' 21.56" N
NE-026492Өндөр111° 2' 41.96" E44° 2' 11.53" N
NE-026492Өндөр111° 9' 58.94" E44° 2' 11.53" N
NE-026492Өндөр111° 6' 41.98" E44° 0' 1.53" N
NE-026492Өндөр111° 9' 58.94" E44° 0' 1.52" N
NE-026492Өндөр111° 9' 58.94" E43° 57' 12.10" N
NE-026491Орхон105° 6' 42.50" E49° 5' 41.69" N
NE-026491Орхон105° 11' 27.81" E49° 5' 41.69" N
NE-026491Орхон105° 11' 27.81" E49° 0' 32.29" N
NE-026491Орхон105° 6' 42.50" E49° 0' 32.29" N
NE-026491Орхон105° 6' 42.50" E49° 5' 41.69" N
NE-026493Жаргалант109° 14' 33.76" E47° 38' 0.59" N
NE-026493Жаргалант109° 16' 18.19" E47° 38' 0.59" N
NE-026493Жаргалант109° 16' 15.05" E47° 37' 56.31" N
NE-026493Жаргалант109° 16' 3.63" E47° 37' 38.81" N
NE-026493Жаргалант109° 16' 5.98" E47° 37' 11.51" N
NE-026493Жаргалант109° 16' 12.95" E47° 36' 57.01" N
NE-026493Жаргалант109° 16' 31.55" E47° 37' 0.67" N
NE-026493Жаргалант109° 16' 48.65" E47° 37' 19.21" N
NE-026493Жаргалант109° 17' 24.15" E47° 37' 39.51" N
NE-026493Жаргалант109° 17' 40.55" E47° 38' 0.59" N
NE-026493Жаргалант109° 17' 40.55" E47° 36' 42.21" N
NE-026493Жаргалант109° 14' 33.76" E47° 36' 42.21" N
NE-026493Жаргалант109° 14' 33.76" E47° 37' 1.75" N
NE-026493Жаргалант109° 14' 41.64" E47° 37' 1.75" N
NE-026493Жаргалант109° 14' 41.64" E47° 37' 41.76" N
NE-026493Жаргалант109° 14' 37.14" E47° 37' 41.76" N
NE-026493Жаргалант109° 14' 33.76" E47° 37' 45.90" N
NE-026493Жаргалант109° 14' 33.76" E47° 38' 0.59" N
NE-026495Говь-Эрдэнэ108° 6' 29.00" E45° 19' 11.55" N
NE-026495Говь-Эрдэнэ108° 13' 50.17" E45° 19' 11.55" N
NE-026495Говь-Эрдэнэ108° 13' 50.17" E45° 9' 7.48" N
NE-026495Говь-Эрдэнэ108° 6' 29.00" E45° 9' 7.48" N
NE-026495Говь-Эрдэнэ108° 6' 29.00" E45° 19' 11.55" N
NE-026504Ганц мод110° 9' 40.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026504Ганц мод110° 8' 20.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026504Ганц мод110° 8' 20.00" E43° 53' 0.00" N
NE-026504Ганц мод110° 7' 20.00" E43° 53' 0.00" N
NE-026504Ганц мод110° 7' 20.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026504Ганц мод110° 5' 44.00" E43° 52' 20.00" N
NE-026504Ганц мод110° 5' 44.00" E43° 54' 30.00" N
NE-026504Ганц мод110° 9' 40.00" E43° 54' 30.00" N
NE-026504Ганц мод110° 9' 40.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026505Өлзийт111° 23' 28.92" E46° 28' 31.64" N
NE-026505Өлзийт111° 26' 46.56" E46° 28' 31.64" N
NE-026505Өлзийт111° 26' 46.56" E46° 26' 51.66" N
NE-026505Өлзийт111° 26' 47.03" E46° 26' 51.66" N
NE-026505Өлзийт111° 26' 47.03" E46° 26' 51.63" N
NE-026505Өлзийт111° 29' 2.04" E46° 26' 51.63" N
NE-026505Өлзийт111° 30' 1.62" E46° 26' 51.65" N
NE-026505Өлзийт111° 30' 1.62" E46° 25' 36.71" N
NE-026505Өлзийт111° 29' 59.77" E46° 25' 35.08" N
NE-026505Өлзийт111° 26' 45.00" E46° 26' 50.00" N
NE-026505Өлзийт111° 26' 45.00" E46° 28' 30.00" N
NE-026505Өлзийт111° 23' 22.50" E46° 28' 30.00" N
NE-026505Өлзийт111° 23' 28.92" E46° 28' 31.64" N
NE-026506Модот110° 26' 23.00" E43° 17' 30.12" N
NE-026506Модот110° 17' 6.47" E43° 17' 30.12" N
NE-026506Модот110° 21' 40.63" E43° 20' 0.00" N
NE-026506Модот110° 26' 23.00" E43° 20' 0.00" N
NE-026506Модот110° 26' 23.00" E43° 17' 30.12" N
NE-026502Нүүрст105° 8' 26.24" E42° 55' 50.00" N
NE-026502Нүүрст105° 15' 0.69" E42° 55' 50.00" N
NE-026502Нүүрст105° 15' 0.69" E42° 52' 2.59" N
NE-026502Нүүрст105° 8' 26.24" E42° 52' 2.59" N
NE-026502Нүүрст105° 8' 26.24" E42° 55' 50.00" N
NE-026507Гурвалж109° 27' 50.37" E47° 23' 22.72" N
NE-026507Гурвалж109° 22' 11.51" E47° 23' 22.72" N
NE-026507Гурвалж109° 22' 11.51" E47° 27' 1.72" N
NE-026507Гурвалж109° 27' 50.37" E47° 27' 1.72" N
NE-026507Гурвалж109° 27' 50.37" E47° 23' 22.72" N
NE-026509Оорцог106° 41' 0.00" E45° 4' 1.55" N
NE-026509Оорцог106° 50' 39.70" E45° 4' 1.55" N
NE-026509Оорцог106° 50' 39.70" E44° 54' 16.84" N
NE-026509Оорцог106° 50' 1.44" E44° 54' 1.53" N
NE-026509Оорцог106° 41' 0.00" E44° 54' 1.53" N
NE-026509Оорцог106° 41' 0.00" E45° 4' 1.55" N
NE-026500Баян107° 36' 32.00" E47° 19' 35.00" N
NE-026500Баян107° 39' 22.00" E47° 19' 35.00" N
NE-026500Баян107° 39' 22.00" E47° 18' 0.00" N
NE-026500Баян107° 36' 32.00" E47° 18' 0.00" N
NE-026500Баян107° 36' 32.00" E47° 19' 35.00" N
NE-026497Мөрөн-1110° 16' 11.58" E47° 25' 30.00" N
NE-026497Мөрөн-1110° 18' 2.00" E47° 25' 30.00" N
NE-026497Мөрөн-1110° 18' 2.00" E47° 24' 26.07" N
NE-026497Мөрөн-1110° 17' 45.64" E47° 24' 32.49" N
NE-026497Мөрөн-1110° 17' 9.26" E47° 24' 47.04" N
NE-026497Мөрөн-1110° 16' 37.23" E47° 25' 3.06" N
NE-026497Мөрөн-1110° 16' 11.58" E47° 25' 6.66" N
NE-026497Мөрөн-1110° 16' 11.58" E47° 25' 30.00" N