1. Дараах компаниудтай байгуулсан эрлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болсон тул Газрын тосны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэг  болон эрлийн гэрээний 5.3.а-д заасны дагуу гэрээний хугацаа дуусгавар болсныг мэдэгдэж байна. Үүнд: 

  1. Жени Монголиа холдинг ХХК-тай 2014 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдөр байгуулсан №14/03,
  2. Хайланд Петролиум ХХК-тай 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулсан № 14/04,
  3. Эс Эм Жи Ойл энд Газ ХХК-тай 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулсан № 14/06, эрлийн гэрээнүүд

2.    Эрлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэн ажиллаагүй  дараах аж ахуй нэгжүүдтэй байгуулсан гэрээг цуцлах үндэслэл бүрдсэнийг мэдэгдэж байна. Үүнд:

  1. Импайр газ Монголиа ХХК-тай  2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр байгуулсан №15/03,
  2. Дриллайф ХХК-тай 2016 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр байгуулсан №16/02,
  3. Дриллайф ХХК-тай 2016 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр байгуулсан №16/03,
  4. Дриллайф ХХК-тай 2016 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр байгуулсан №16/04,
  5. Баян-өндөр хайрхан ХХК-тай 2016 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр байгуулсан №16/05, эрлийн гэрээнүүд.

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН

ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛЫН ХЭЛТЭС