Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 3-р сарын 26-ны өдрийн 106  тоот тогтоолоор батлагдсан өргөдлийн журмаар ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлж байна.

Солбилцол татах 

Shape file татах