Ашигт малтмал хайх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд дор дурдсан хэмжээгээр:

 

 

Үйлчилгээний төрөл

Төлбөрийн хэмжээ /төгрөг/

Ашигт малтмал хайх

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

1

Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахыг хүсч гаргасан өргөдлийг хянан үзэх

 

250 000

 

1 000 000

2

Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх

 

1 500 000

 

7 000 000

3

Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлийг хянан үзэх

 

1 000 000

 

2 000 000

4

Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалах өргөдлийг хянан үзэх

 

1 000 000

 

2 000 000

5

Барьцааны гэрээний дагуу тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх өргөдлийг хянан үзэх

 

1 000 000

 

2 000 000

6

Талбай буцааж хүлээлгэн өгөх өргөдлийг хянан үзэх

 

50 000

 

500 000

7

Хилийн маргааныг шийдвэрлүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх

 

250 000

 

500 000

8

Үрэгдүүлсэн тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгох

 

200 000

 

250 000

9

Нэмэлт өргөдлийг хянан үзэх

200 000

1 000 000

 

Үйлчилгээний хөлсийг доорхи дансанд тушаана уу !

Валютын төрөл

Хүлээн авагч банк

Хүлээн авагч

Дансны дугаар

Төгрөг

Төрийн сан

АМГТГ.Үйлчилгээний орлого

100900000752

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС