Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 362 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-018819

2015.08.14

Говь-Алтай

Эрдэнэ

Эрдэнэ-2

Болдгянтболд ХХК

2

XV-018810

2015.08.14

Говь-Алтай

Эрдэнэ

Эрдэнэ-1

Болдгянтболд ХХК

Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 368 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

MV-008219

2004.08.20

Дорноговь

Өргөн

Хүц толгойн зүүн

Бэст-Орд ХХК

2

MV-014840

2006.08.21

Өмнөговь

Цогтцэций

Гашуун овоо

Аурум-Ауруг ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.