Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 314 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-011860

2006.07.14

Увс

Тариалан

Улаан ам 1

Дацантрейд ХХК

2

ХV-018696

2015.07.23

Увс

Цагаанхайрхан

Онгиу

Мөнхмайнинг ХХК

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5, Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.5, 28.1.1, 28.1.2 дахь заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/5777 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 2020/14 дугаар дүгнэлтийг тус тус үндэслэн Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 324 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-020529

2016.05.12

Өмнөговь

Гурвантэс

Шанд-1

АГМ майнинг ХХК

2

МV-014917

2009.05.22

Өмнөговь

Гурвантэс

Торомхон

3

МV-017452

2014.01.14

Өмнөговь

Гурвантэс

Ямаан усны хяр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 345 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-015000

2009.07.20

Дорноговь

Мандах

Буянт

Надмин Айбекс ХХК

2

XV-021626

2016.07.27

Төв

Лүн

Үйзэн

Магма майнс ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.