Үйлчилгээний нэрАшигт малтмал хайх лиценц эзэмшигдээс төлөх төлбөрийн хэмжээ

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд

/ам.доллар/

Дотоодын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд

/төгрөг/
1Геологи хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг хянуулах.100 ам.доллар50 000 төгрөг
2Геологи хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг давтан хянуулах.50 ам.доллар20 000 төгрөг
3Геологи хайгуулын ажлын жилийн үр дүнгийн тайланг хянуулах.200 ам.доллар100 000 төгрөг
4Геологи хайгуулын ажлын жилийн үр дүнгийн тайланг давтан хянуулах.50 ам.доллар20 000 төгрөг
5Ашигт малтмалын ордын нөөцийн тайланг хянах, эрдэс баялагийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх.1000 ам.доллар500 000 төгрөг
6Ашигт малтмалын ордын нөөцийн тайланг Эрдэс баялагийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, холбогдох дүгнэлт гаргуулсны үндсэн дээр Улсын ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэх.200 ам.доллар200 000 төгрөг

Валютийг тухайн өдрийн Монгол банкны ханшаар тооцно

Тайлбар:

  1. Үйлчилгээний хөлсийг Ашигт малтмал газрын “Төрийн сан ” банкны 900018003 төгрөгийн Улаанбаатар хотын банкны 2600073395 долларын тоот дансанд тус тус тушаана.
  2. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж гэж 25% иас дээш гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийг хэлнэ.