Цахимаар ирүүлсэн хайгуулын ажлын 2016 оны жилийн тайлан хянах хуваарь

Тайлан ТЗ эзэмшигчээс ирүүлсэн сар. өдөр

Тухайн төрлийн ашигт малтмал хариуцсан мэргэжилтнээр хянагдах  сар.өдөр

Хайгуулын ажлын зардал хянагдах сар.өдөр

1

02.08

04.10

04.10-04.11

2

02.09

04.11

04.11-04.13

3

02.10

04.12

04.14-04.19

4

02.11

04.13

04.20-04.25

5

02.12

04.14

04.26-04.28

6

02.13

04.17

05.01-05.09

7

02.14

04.18-27

05.10-05.26

8

02.15

04.28-30

05.29-06.12

Хайгуулын ажлын 2017 оны төлөвлөгөө хянах хуваарь

Төлөвлөгөө ТЗ эзэмшигчээс ирүүлсэн сар. өдөр

Төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтнээр хянагдах  сар.өдөр

1

02.15-ыг хүртэл

~04.10

2

02.16-02.20

~04.10-04.12

3

02.21-02.25

~04.13-04.15

4

02.26-03.01

~04.16-04.20

5

03.02-03.05

~04.21-04.25

6

03.06-03.20

~04.26-04.28

7

03.21-03.31

~05.01-05.05

8

04.01-04.05

~05.06-05.15

9

04.06-04.10

~05.16-05.31

9

04.11-04.15

~06.01-06.15

Цахимаар ирүүлсэн тайлан, төлөвлөгөөний явцыг ААН-үүд өөрийн эрхээрээ орж хянах боломжтой.

АМГТГ-т зохих мэргэжилтнүүдээр хянагдаж хүлээн авсан төлөвлөгөө, тайланг ААН хэвлэж гарын үсэг тамга тэмдэгээр баталгаажуулан мөн МХЕГ-ын байцаагчаар хянуулан АМГТГ-т үйлчилгээний төлбөрийн баримтын хамт авч ирж тушааснаар тухайн жилийн төлөвлөгөө, тайланг хүлээн авсанд тооцох болохыг анхаарна уу. 

Хайгуулын болон уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөний цахим систем рүү хандах