Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56,1.2-д заасан цуцлах үндэслэл бүрдсэн тухай мэдэгдлийг
шуудангаар илгээсэн боловч буцаж ирсэн тул Кадастрын хэлтэст ирж хаягийн өөрчлөлтөө бүртгүүлэн мэдэгдлээ хүлээн авна уу.

ТЗ-ийн дугаар

Эзэмшигч

Мэдэгдэл илгээсэн огноо

Мэдэгдлийн дугаар

1

14551Х

Чингисминерал девелопмент  ХХК

2012.12.12

6-7604

2

14557Х

МУУБ ХХК

2012.12.12

6-7611

3

14564Х

Барсмайнинг ХХК

2012.12.19

6-7818

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС