Нэр Огноо Файл
1Маягт-КБ01. Цахим хуудсанд бүртгүүлэгчийн / аж ахуйн нэгж/ маягт Татах
2Маягт-СШ-3. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын санал Татах
3Маягт. Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг банкинд байршуулсан баталгаа Татах
4Маягт К-01. ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах
5Маягт К-02 АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах
6Маягт К-03. МАЯГТ К-1/ K-2-ЫН ХАВСРАЛТ2017-07-28 Татах
7Маягт К-04. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ2017-07-28 Татах
8Маягт К-05. АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИЛЖҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах
9Маягт К-06. ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИЛЖҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах
10Маягт К-07. ГАРГАСАН ЗӨВШӨӨРЛИЙН НОТОЛГОО2017-07-28 Татах
11Маягт К-08. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЖ БУЙ ХУУЛИИН ЭТГЭЭДИЙН ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ 2017-07-28 Татах
12Маягт К-09. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АВЧ БУЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ2017-07-28 Татах
13Маягт К-10. ШИЛЖҮҮЛЭХ/БУЦААН ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ ТАЛБАЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ2017-07-28 Татах
14Маягт К-11. ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах
15Маягт К-12. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨР ОЛГОГДСОН ТАЛБАЙН ТОДОРХОЙ ХЭСГИЙГ БУЦААЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах
16Маягт К-13. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨР ОЛГОГДСОН ТАЛБАЙГ БҮХЭЛД НЬ БУЦААЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ 2017-07-28 Татах
17Маягт К-14. TУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БАРЬЦААЛСНЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах
18Маягт К-15. БАРЬЦААЛАГЧИЙН АЛБАН ЁСНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ2017-07-28 Татах
19Маягт К-16. БАРЬЦААЛУУЛАГЧИЙН АЛБАН ЁСНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ2017-07-28 Татах
20Маягт К-17. TУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ НӨХӨН АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах
21Маягт К-18. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ ЭРХЛЭХ БОЛОВСОН ХҮЧНЭЭР ХАНГАГДСАН ТАЛААРХ ТОДОРХОЙЛОЛТ2017-07-28 Татах
22Маягт К-19. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ШИЛЖҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах
23Маягт К-20. ҮҮСМЭЛ ОРДЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ2017-07-28 Татах