Нэр Огноо Файл
1Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2021-12-08 Татах
2Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Татах
3Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Татах
4Маягт К-01. Үүсмэл орд ашиглах ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл2021-12-08 Татах
5Маягт К-02. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл2021-12-08 Татах
6Маягт К-03. Маягт К-01-ын хавсралт2021-12-08 Татах
7Маягт К-04. Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт2021-12-08 Татах
8Маягт К-05. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдөл2021-12-08 Татах
9Маягт К-06. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдөл2021-12-08 Татах
10Маягт К-07. Гаргасан зөвшөөрлийн нотолгоо2021-12-08 Татах
11Маягт К-08. Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж буй хуулийн этгээдийн тухай тодорхойлолт2021-12-08 Татах
12Маягт К-09. Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэн авч хуулийн этгээдийн тухай тодорхойлолт2021-12-08 Татах
13Маягт К-10. Шилжүүлэх / Буцаан хүлээлгэн өгөх талбайн тодорхойлолт2021-12-09 Татах
14Маягт К-11. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахыг хүссэн өргөдөл2018-10-09 Татах
15Маягт К-12. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцааж хүлээлгэн өгөхийг хүссэн өргөдөл 2021-12-08 Татах
16Маягт К-13. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь буцааж хүлээлгэн өгөхийг хүссэн өргөдөл 2021-12-08 Татах
17Маягт К-14. Tусгай зөвшөөрөл барьцаалсныг бүртгүүлэх өргөдөл 2021-12-08 Татах
18Маягт К-15. Барьцаалагчийн албан ёсны тодорхойлолт 2021-12-08 Татах
19Маягт К-16. Барьцаалуулагчийн албан ёсны тодорхойлолт2021-12-08 Татах
20Маягт К-17. Tусгай зөвшөөрөл нөхөн авахыг хүссэн өргөдөл 2021-12-08 Татах
21Маягт К-18. Тусгай зөвшөөрлийг барьцааны гэрээний дагуу шилжүүлэхийг хүссэн өргөдөл2021-12-08 Татах
22Маягт К-19. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахыг хүссэн өргөдөл2021-12-08 Татах
23Маягт К-20. Цацрагт идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл2021-12-08 Татах
24Маягт-КБ01. Цахим хуудсанд бүртгүүлэгчийн / аж ахуйн нэгж/ маягт Татах