Нэр Огноо Файл
1Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Татах
2Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Татах
3Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Татах
4Маягт-КБ01. Цахим хуудсанд бүртгүүлэгчийн / аж ахуйн нэгж/ маягт Татах
5Маягт К-05. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдөл2018-10-09 Татах
6Маягт К-06. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдөл2018-10-09 Татах
7Маягт К-01. Үүсмэл орд ашиглах ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл2018-10-09 Татах
8Маягт К-02. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл2018-10-09 Татах
9Маягт К-03. Маягт К-01-ын хавсралт Татах
10Маягт К-04. Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт2018-10-09 Татах
11Маягт К-07. Гаргасан зөвшөөрлийн нотолгоо2018-10-09 Татах
12Маягт К-08. Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж буй хуулийн этгээдийн тухай тодорхойлолт2018-10-09 Татах
13Маягт К-09. Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэн авч хуулийн этгээдийн тухай тодорхойлолт2018-10-09 Татах
14Маягт К-10. Шилжүүлэх / Буцаан хүлээлгэн өгөх талбайн тодорхойлолт2018-10-09 Татах
15Маягт К-11. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахыг хүссэн өргөдөл2018-10-09 Татах
16Маягт К-12. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцааж хүлээлгэн өгөхийг хүссэн өргөдөл 2018-10-09 Татах
17Маягт К-13. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь буцааж хүлээлгэн өгөхийг хүссэн өргөдөл 2018-10-09 Татах
18Маягт К-14. Tусгай зөвшөөрөл барьцаалсныг бүртгүүлэх өргөдөл 2018-10-09 Татах
19Маягт К-15. Барьцаалагчийн албан ёсны тодорхойлолт 2018-10-09 Татах
20Маягт К-16. Барьцаалуулагчийн албан ёсны тодорхойлолт2018-10-09 Татах
21Маягт К-17. Tусгай зөвшөөрөл нөхөн авахыг хүссэн өргөдөл 2018-10-09 Татах
22Маягт К-18. Хайгуулын ажил эрхлэх боловсон хүчнээр хангагдсан талаарх тодорхойлолт2018-10-09 Татах
23Маягт К-19. Тусгай зөвшөөрлийг барьцааны гэрээний дагуу шилжүүлэхийг хүссэн өргөдөл2018-10-09 Татах
24Маягт К-20. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахыг хүссэн өргөдөл 2018-10-09 Татах
25Маягт К-21. Цацрагт идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл2018-10-09 Татах
26Маягт К-22. Цацрагт идэвхт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл2018-10-09 Татах